« نمونه همایش های برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف »


Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference

 

 

آموزش­های فرهنگی و مهارت فنی و اجتماعی 

   

سومین نمایشگاه کار

 

 

 

 

     
             

دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل

آلودگی های محیط زیست

   

ششمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران

   

پنجمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار شریف

             
             

چهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

   

همایش بازار دارایی فکری

   

جشنواره گل یخ

             
             

 سومین همایش ملی مدیریتی آلودگی هوا و صدا

 
             

 

 

 « نمونه همایش های برگزار شده در دانشگاه تهران »


Sensors and Models in Photogrammetry and Remote sensing

  

 

UFGNSM 2013

      

 

International Conference on Entrepreneurship

 

 

 

 

     

 

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی دانشجویی

   

 

 اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری

   

 

نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب در کشاورزی

             

International Conference in Iran on Shakespeare Studies (ICISS)

 

 

Geospatial Information Research

   

 

Anthropogenic Changes of Environment and Landscape in Arid and Semi-Arid Regions

 

 

 

 

     

 

کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

 

 

 پنجمین همایش آموزش معماری

   

سومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری

   

    

 The Seventh International Symosium on Telecommunications