سیناوب پلاس با هدف یکپارچه سازی خدمات مورد نیاز نشریات علمی در کنار سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب راه اندازی شده است تا کلیه فرآندهای لازم برای نشریات از زمان دریافت مقاله تا زمان انتشار را  فراهم کند. به این منظور خدمات صفحه آرایی به دو صورت صفحه آرایی با ورد و صفحه ارایی با ایندیزاین در اختیار نشریات علمی قرار داده می شود.

همچنین در صورت درخواست نشریه این امکان وجود دارد تا جلد مورد نیاز برای هر شماره توسط این شرکت طراحی گردد.