ما خدمات ویرایش متن را در شکل‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف ارائه خواهیم کرد. نشانه‌گذاری یکی از «ارکان مهم ویرایش فنی» است لیکن بدیهی است ارتقای متن به بالاترین درجه از فصاحت و بلاغت هم اصولاً کار ویراستار نیست. ویراستار می‌تواند متن را از غلط‌های لفظی، واژگانی و دستوری بپیراید و آن را به نوشتاری نسبتاً فصیح (تا جایی که مربوط به حوزة کار خودش است، نه اینکه در مقام نویسندة متن برآید) تبدیل کند که همین، مقدمه‌ای است برای رساندن متن به فقط درجه‌ای از بلاغت. ولی دراصل متن بلیغ باید دارای متکلم/ نویسندة بلیغ باشد تا کلامش را به‌‌اقتضای حال و مقام عرضه کند و موجب اثرگذاری بیشتر بر مخاطبش شود که اینجا محل ورود ویراستار نیست؛ درواقع کار ویراستار این نیست! دایرۀ خدمات ما نیز به وسعت تمام گونه‌های نوشتاری است. پایان‌نامه‌های دانشگاهی، طرح‌های پژوهشی، مقالات علمی، کتاب، رساله، نشریه و...