سـامانه مدیریـت برگـزارى همایش‌هـاى علمـى سـیناوب بـا هـدف فراهـم آوردن زمینـه لازم بـراى انجـام بهتـر تمامـى فرآیندهـاى برگـزارى همایش‌هـاى علمـى بـه درخواســت معاونــت پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه صنعتــى شــریف در ســال 1388طراحـى و پیاده سـازى شـده و تـا کنـون ده‌هـا همایـش ملـى و بین‌المللـى بـا اسـتفاده از ایــن ســامانه برگــزار شــده اســت. ایــن ســامانه طــى دوره 1388تــا کنــون بــه صــورت مرتــب و بــا اســتفاده از نظــرات و همــکارى بى‌دریــــــغ مدیــران، کارشناســان ودبیــران علمــى و اجرایــى بســیارى از همایش‌هــاى علمــى، توســعه و ارتقــا یافتــه اســت. ســامانه مدیریــت برگــزارى همایش‌هــاى علمــى هــم‌اکنــون مــورد اســتفاده بســیارى ازمؤسسات و مراکز آموزشى پژوهشى است. 

 

برخی از ویژگی های سامانه مدیریت همایش های سیناوب

 

 • ثبت نام اشخاص حقیقى و حقوقى
 • پرداخت هزینه‌هاى همایش و شرکت در کاگاه‌ها
 • مدیریت برگزارى کارگاه‌هاى آموزشى
 • مدیریت برگزارى نمایشگاه‌هاى جانبى
 • مدیریت برگزار‌کنندگان و حمایت‌کنندگان همایش
 • دریافت مقاله
 • ارزیابى مقالات
 • قابلیت طراحى پرسشنامه داورى
 • قابلیت ساخت و تولید گزارش‌هاى متنوع
 • سیستم ارسال ایمیل‌هاى خودکار در تمام فرایند‌هاى مرتبط
 • سیستم ارسال پیام کوتاه
 • سیستم ارسال ایمیل برای مدیریت و تعامل بیشتر با مخاطبان همایش
 • امکان مدیریت محتواى سایت
 • ماژول اخبار
 • آلبوم تصاویر