سـامانه مدیریـت برگـزارى همایش‌هـاى علمـى سـیناوب بـا هـدف فراهـم آوردن زمینـه لازم بـراى انجـام بهتـر تمامـى فرآیندهـاى برگـزارى همایش‌هـاى علمـى بـه درخواســت معاونــت پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه صنعتــى شــریف در ســال 1388طراحـى و پیاده سـازى شـده و تـا کنـون ده‌هـا همایـش ملـى و بین‌المللـى بـا اسـتفاده از ایــن ســامانه برگــزار شــده اســت. ایــن ســامانه طــى دوره 1388تــا کنــون بــه صــورت مرتــب و بــا اســتفاده از نظــرات و همــکارى بى‌دریــــــغ مدیــران، کارشناســان ودبیــران علمــى و اجرایــى بســیارى از همایش‌هــاى علمــى، توســعه و ارتقــا یافتــه اســت. ســامانه مدیریــت برگــزارى همایش‌هــاى علمــى هــم‌اکنــون مــورد اســتفاده بســیارى ازمؤسسات و مراکز آموزشى پژوهشى است.

 

 


 

 • ثبت نام اشخاص حقیقى و حقوقى

 • پرداخت هزینه‌هاى همایش و شرکت در کاگاه‌ها

 • مدیریت برگزارى کارگاه‌هاى آموزشى

 • مدیریت برگزارى نمایشگاه‌هاى جانبى

 • مدیریت برگزار‌کنندگان و حمایت‌کنندگان همایش

 • دریافت مقاله

 • ارزیابى مقالات

 • قابلیت طراحى پرسشنامه داورى

 • قابلیت ساخت و تولید گزارش‌هاى متنوع

 • سیستم ارسال ایمیل‌هاى خودکار در تمام فرایند‌هاى مرتبط

 • سیستم ارسال پیام کوتاه

 • سیستم ارسال ایمیل برای مدیریت و تعامل بیشتر با مخاطبان همایش

 • امکان مدیریت محتواى سایت

 • ماژول اخبار

 • آلبوم تصاویر