لینک نشریه صاحب امتیاز نشریه کد مشتری عنوان نشریه
http://ijgeophysics.ir/ انجمن ژئوفیزیک ایران 1030001 مجله ژئوفیزیک ایران
http://ijasr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Agricultural Science and Research
http://ijfaes.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies
http://ijrms.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Research in Materials Science
http://jfbt.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Food Biosciences and Technology
http://www.progressbiomaterials.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Progress in Biomaterials
http://jae.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 اقتصاد کاربردی
http://jrs.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پژوهشنامه ادیان
http://cpes.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
http://jfksa.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
http://jiamp.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 شناخت و کاربرد گیاهان دارویی
http://jest.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
http://jcm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت فرهنگی
http://jhse.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مهندسی سازه های آبی
http://ijaud.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Architecture and Urban Development
http://ijim.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Industrial Mathematics
http://ijss.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Social Sciences
http://jptc.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Physical & Theoretical Chemistry
http://jmfr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 آینده پژوهی مدیریت
http://jaeer.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
http://pi.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 جستارهای فلسفی
http://daneshnameh.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانشنامه
http://js.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم پایه
http://jfil.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مبانی فقهی حقوق اسلامی
http://jisds.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات توسعه اجتماعی ایران
http://wsrcj.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی)
http://ijdea.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Data Envelopment Analysis
http://ijmbr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Management and Business Research
http://jacet.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
http://www.jtaphys.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Theoretical and Applied Physics
http://he.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 انسان و محیط زیست
http://jhcin.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 تاریخ و تمدن اسلامی
http://sarzamin.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 جغرافیایی سرزمین
http://jlap.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانشنامه حقوق و سیاست
http://jftn.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم غذایی و تغذیه
http://jomm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت بازاریابی
http://mediastudies.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات رسانه ای
http://iss.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 نظام ها و خدمات اطلاعاتی
http://www.ijest.org/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Environmental Science and Technology
http://ijmase.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of MArine Science and Engineering
http://jes.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal oF English Studies
http://lapoetique.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 La Poetique
http://jcp.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پاتوبیولوژی مقایسه ای
http://jrnr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
http://jma.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 حسابداری مدیریت
http://ijpa.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 رسالت مدیریت دولتی
http://jasr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم و تحقیقات هوافضا
http://jhm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت بهداشت و درمان
http://ums.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات مدیریت شهری
http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 هویت شهر
http://ijewr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Energy and Water Resources
http://www.ijest.org/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Environmental Science and Technology
http://ijfma.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Environmental Science and Technology
http://jnrm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of New Researches in Mathematics
http://jsde.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پایداری توسعه و محیط زیست
http://jik.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانش سرمایه گذازی
http://www.qjcr.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of Computer and Robotics
http://www.qjie.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of Optimization in Industrial Engineering
http://www.qjseg.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of the Structural Engineering and Geotechnics
http://soij.qiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 space ontology international journal
http://www.jdem.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 مجلـه مـدیـریـت، توسعـه و تـحـول
http://ipsajournal.ir/ انجمن علوم سیاسی 1030007 پژوهشنامه علوم سیاسی
http://bims.iranjournals.ir/ انجمن ریاضی ایران 1030008 Bulletin of the Iranian Mathematical Society
http://mct.iranjournals.ir/ انجمن ریاضی ایران 1030008 فرهنگ و اندیشه ریاضی
http://ijpr.sbmu.ac.ir/ دانشکده داروسازی شهید بهشتی 1030009 The Iranian Journal of Pharmaceutical Research
http://www.jtst.ir/ موسسه نساجی امروز، نشریه علوم و فناوری نساجی 1030011 علوم و فناوری نساجی
http://www.ijcr.ir/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1030013 تحقیقات فرهنگی ایران
http://www.isih.ir/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1030013 مطالعات میان رشته ای
http://uoe.sinaweb.net/ دانشگاه محیط زیست 1030015 فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست
http://journal.sharif.ir/journals/sjie/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی صنایع و مدیریت
http://journal.sharif.ir/journals/sjce/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی عمران
http://journal.sharif.ir/journals/sjme/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی مکانیک
http://jad.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of AI and Data Mining
http://jas.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Algebraic Systems
http://jad.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
http://jias.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Intelligent Automation Systems
http://jme.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Mining and Environment
http://aral.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
http://iom.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مدیریت سازمان صنعتی
http://shm.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مدیریت منابع انسانی در ورزش
http://jsfm.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مکانیک سازه ها و شاره ها
http://jiwee.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مهندسی آب و محیط زیست ایران
http://tuse.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
http://ijogst.put.ac.ir/ دانشگاه صنعت نفت آبادان 1030019 Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology
http://www.ivj.ir/ دانشگاه شهید چمران مجله دامپزشکی 1030020 مجله دامپزشکی ایران
http://afagh.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 آفاق الحضاره الاسلامیه
http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 ادبیات پارسی معاصر
http://economics.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 اقتصاد تطبیقی
http://elmodin.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهش های علم و دین
http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
http://economichistory.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
http://alavi.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه علوی
http://socialhistory.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 تحقیقات تاریخ اجتماعی
http://fabak.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 تفکر و کودک
http://socialstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جامعه پژوهی فرهنگی
http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جستارهای تاریخی
http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جستارهای سیاسی معاصر
http://wisdom.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 حکمت معاصر
http://mediastudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 رسانه و فرهنگ
http://languagestudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 زبان شناخت
http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 زبان و زبان‌شناسی
http://occidentstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 غرب شناسی بنیادی
http://philosophy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 فلسفه علم
http://classicallit.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 کهن نامه ادب پارسی
http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 منطق پژوهی
http://mysticism.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 عرفان معاصر
http://qurancalligraphy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 کتابت قرآن
http://womenstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهش نامه زنان
http://www.wwjournal.ir/ شرکت مهندسین مشاور آب و فاضلاب 1030022 فصلنامه علمی- پژوهشی آب و فاضلاب
http://mathco.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Control and Optimization in applied Mathematics
http://icc.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Iranian Chemical Communication
http://ijac.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Iranian Journal of Analytical Chemistry
http://jphys.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 اپتوالکترونیک نظری و کاربردی
http://comlitk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 ادب‌نامه تطبیقی
http://sil.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 بررسی­‌های حقوق بین­‌الملل
http://psp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 برنامه ریزی کالبدی فضایی
http://prl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
http://phe.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
http://indeco.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
http://ifr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های مالیه اسلامی
http://qjlre.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه ایرانی آموزش و یادگیری ترکیبی
http://cjr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشنامه فقه مدنی
http://tecstr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی
http://psr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش‌های علوم سیاسی
http://are.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای کاربردی در محیط زیست
http://nra.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای نوین درحسابداری
http://pnh.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پیک نور علوم انسانی
http://pnb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پیک نور علوم پایه
http://rnch.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 تحقیقات نانو در شیمی
http://bdnr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 تنوع زیستی و منابع طبیعی
http://iris.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 جمهوری اسلامی و نظام بین الملل
http://gaa.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 حسابداری دولتی
http://enlaw.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 حقوق محیط زیست
http://jcft.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 خانواده درمانی
http://irk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دانش انقلاب اسلامی
http://grup.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)
http://jscd.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
http://quran.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
http://pms.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
http://clk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
http://sc.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
http://aaan.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 رهیافت های کاربردی در علوم دامی
http://clpsy.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روان شناسی بالینی و آزمایشی
http://raae.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روانشناسی ارزش های اسلامی
http://lib.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روش شناسی مطالعات دینی
http://islamiclinguistics.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 زبانشناسی اجتماعی
http://ocam.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 شیمی آلی و پلیمر
http://snp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 صهبای نور (پژوهش نامه دین و دانش)
http://ico.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فرهنگ و تشکیلات اسلامی
http://ee.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
http://pab.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
http://aep.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
http://ipom.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت
http://eab.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
http://etl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
http://ipp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فیزیک کوانتومی
http://ego.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 کارآفرینی و اشتغال مولد
http://stat.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 گستره‌ علوم آماری
http://psychad.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مجله ایرانی روانشناسی کودک و نوجوان
http://epcj.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 محیط زیست، آلودگی و حفاظت
http://religion.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
http://pl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مطالعات داستانی
http://fmss.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مطالعات مبانی مدیریت در ورزش
http://gdrae.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی
http://ie.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
http://anb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 آموزه های نهج البلاغه
http://jtethys.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Journal of Tethys
http://lst.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 Journal of Live Stock Sciecne and Technology
http://jll.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادب و زبان فارسی
http://jrl.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادبیات پایداری
http://jcl.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادبیات تطبیقی
http://jab.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 بیوتکنولوژی کشاورزی
http://jak.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 دانش حسابداری
http://jsse.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 علوم و مهندسی جداسازی
http://jis.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 مطالعات ایرانی
http://jir.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی
http://jdc.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 مجله توسعه و سرمایه
http://jmmrc.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 journal of mahani mathematical research center
http://www.rahnaameh.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری 1030025 ره نامه سیاستگذاری
http://ijerr.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Environmental Resources Research
http://ijlp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Int. J. Lignocellulosic Products
http://ijpp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 International Journal of Plant Production
http://ijar.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Iranian Journal of Aquatics Research
http://psj.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Poultry Science Journal
http://jwfst.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل
http://jead.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 کارآفرینی در کشاورزی
http://japu.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله بهره برداری و پرورش آبزیان
http://jopp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله پژوهش‌های تولید گیاهی
http://jwsc.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک
http://ejcp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله تولید گیاهان زراعی
http://ejsms.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله مدیریت خاک و تولید پایدار
http://jrm.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله مرتعداری
http://ejrr.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان
http://ejang.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
http://ejfpp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی
http://caschemistry.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Chemistry
http://cjms.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Mathematical Sciences
http://casphysics.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Physics
http://sc.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Journal of Genetic Resources
http://tpmr.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری
http://jes.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه اقتصاد کلان
http://jsy.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان
http://lps.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه حقوق تطبیقی
http://asp.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
http://jem.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه مدیریت اجرایی
http://msb.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
http://grrs.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی
http://jsn.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 جامعه و محیط زیست
http://artech.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 دو فصلنامه هنر بومی
http://jre.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 دوفصلنامه کاوش‌های دینی با رویکرد فلسفه دین
http://ssi.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
http://quraan.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه قرآن و علوم بشری
http://shahr.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
http://eps.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مطالعات برنامه ریزی آموزشی
http://shrm.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مدیریت منابع انسانی پایدار
http://jpir.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه سیاست و روابط بین الملل
http://www.urbstudies.ir/ دانشگاه کردستان نشریه مطالعات شهری 1030028 فصلنامه مطالعات شهری
http://www.analchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
http://www.inorgchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Inorganic Chemistry Research
http://www.nanochemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Nanochemistry Research
http://www.orgchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Organic Chemistry Research
http://www.physchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Physical Chemistry Research
http://www.iranchemedu.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 مجله آموزش شیمی
http://iaall.iranjournals.ir/ انجمن زبان و ادبیات عربی 1030030 مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها
http://smt.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 اندیشه مدیریت راهبردی
http://law.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 پژوهشنامه حقوق اسلامی
http://nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
http://danesh.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دانش سیاسی
http://ifr.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامی
http://ies.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دین و ارتباطات
http://quran.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 مطالعات قرآن و حدیث
http://www.agronanobio.com/ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 1030034 Journal of Agricultural Nano and Biotechnology
http://iar.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iran Agricultural Research
http://ijsts.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Science and Technology (Sciences)
http://ijstc.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
http://ijste.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
http://ijstm.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
http://ijmf.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Materials Forming
http://ijes.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Economic Studies
http://mbrc.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Molecular Biology Research Communications
http://jtls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Journal of Teaching Language Skills
http://ijvr.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Veterinary Research
http://plsj.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Persian Literary Studies Journal
http://jba.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 بوستان ادب
http://jcr.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 پژوهش‌های برنامه درسی
http://jaa.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 پیشرفت‌های حسابداری
http://jrt.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
http://jsli.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مجله مطالعات آموزش و یادگیری
http://jcls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مطالعات ادبیات کودک
http://jls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مطالعات حقوقی
http://quarterly.risstudies.org/ پژوهشکده مطالعات راهبردی 1030036 فصلنامه مطالعات راهبردی
http://jmm.iranjournals.ir/ دانشگاه امام علی ع 1030038 فصلنامه مدیریت نظامی
http://ancr.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Advances in Nanocomposite Research (ANR)
http://ijnaa.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
http://ijce.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Iranian Journal of Cognition and Education (IJCE)
http://jhmtr.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Journal of Heat and Mass Transfer Research
http://civiljournal.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin
http://macs.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Mechanics of Advanced Composite Structures
http://mseee.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 The Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering
http://jtie.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مهندسی زیر ساخت حمل و نقل
http://aaj.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 نشریه هنرهای کاربردی
http://ppj.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 particle physics journal
http://project.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 project management
http://book.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 کتاب پژوهش سمنان
http://www.informationliteracy.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 دوفصلنامه سواد اطلاعاتی
http://irjnm.tums.ac.ir/ دکتر بیگی مجله پزشکی هسته ای 1030041 Iranian Journal of Nuclear Medicine
http://www.ijissm.org/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی 1030043 International Journal of Information, Security,
  دانشگاه شاهد 1030045 Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
http://jepecs.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 Journal of Electric Power & Energy Conversion Systems
http://jqepo.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 Journal of Quality Engineering and Production Optimization
http://rsci.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 پژوهشنامه علم سنجی
http://iws.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام
http://rl.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 فصلنامه ادبیات مقاومت
http://negareh.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 فصلنامه نگره
http://ecnm.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
http://www.ijte.ir/ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 1030046 International Journal of Transportation Engineereing
http://jte.sinaweb.net/ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 1030046 فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
http://ijee.ias.ac.ir/ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1030047 فصلنامه آموزش مهندسی ایران
http://ijsom.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 International Journal of Supply and Operations Management
http://ijsom.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 دو فصلنامه برنامه درسی:نظریه و عمل
http://serd.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
http://jcp.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 فصلنامه روانشناسی شناختی
http://jsmt.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله پژوهش در طب ورزشی و فناوری
http://jrsm.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
http://erj.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله پژوهش های تربیتی
http://ijla.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله زبان شناسی کاربردی ایران
http://jpll.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله زبان و ادبیات فارسی
http://jsci.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله علوم دانشگاه خوارزمی
http://ijal.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مسائل اجتماعی ایران
http://rph.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه پژوهش در سلامت روان شناختی
http://jeg.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه زمین شناسی مهندسی
http://jgs.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه علوم جغرافیایی
http://lps.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه فقه و علوم تطبیقی
http://ijal.tmu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه مسائل اجتماعی
http://jls.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه مطالعات و تحقیقات ادبی
http://www.nbr.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 یافته های نوین در زیست شناسی
http://geochem.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی زرند 1030049 ژئوشیمی
http://rsr.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش در توانبخشی ورزشی
http://nbsh.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های باستان شناسی ایران (علمی - پژوهشی)
http://csr.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های جامعه شناسی معاصر
http://rjhll.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی( علمی - پژوهشی)
http://smms.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی( علمی- پژوهشی )
http://rjir.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی)
http://asj.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری
http://psj.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی
http://ab.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه فن آوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی)
http://ppt.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی(علمی-پژوهشی)
http://nab.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
http://aes.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
http://ier.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید
http://nfag.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی
http://navy.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 علوم و فناوری دریا
http://ijmt.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 فصلنامه علمی - تخصصی دریا فنون
http://rmt.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش در مدیریت آموزش علوم دریایی
http://www.energyequipsys.com/ دکتر کوثری مجله نفت 1030052 Energy Equipment and Systems
http://qsf.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک
http://clq.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی
http://cls.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلیة دراسات الادب المعاصر
http://poj.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 Polyolefins Journal
http://basparesh.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 بسپارش
http://jips.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 علوم و تکنولوژی پلیمر
http://wala.vru.ac.ir/ دانشگاه ولیعصر رفسنجان 1030058 Wavelet and Linear Algebra
http://jct.araku.ac.ir/ دانشگاه اراک 1030059 مجله سلول و بافت (Cell & Tissue Journal)
http://jtd.iranjournals.ir/ جهاد دانشگاهی صنعتی شریف(توسعه تکنولوژِی صنعتی) 1030060 دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی
http://jpst.ripi.ir/ پژوهشگاه صنعت نفت 1030061 Journal of Petroleum Science and Technology
http://pr.ripi.ir/ پژوهشگاه صنعت نفت 1030061 پژوهش نفت
http://raj.smc.ac.ir/ دانشکده شهید محلاتی 1030062 انسان پژوهی دینی
http://avj.smc.ac.ir/ دانشکده شهید محلاتی 1030062
نشریه اندیشنامه ولایت
http://www.jpmb-gabit.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان 1030063 Journal of Plant Molecular Breeding
http://mi.iranjournals.ir/ انجمن قارچ شناسی ایران 1030064 Mycologia Iranica
http://ssgj.iranjournals.ir/ مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 1030065 مطالعات راهبردی جهانی شدن
http://www.bmmj.org/ انجمن بیوشیمی فیزیک ایران خانم دکتر دیو سالار 1030067 Biomacromolecular Journal
http://jmst.sinaweb.net/ دانشگاه علوم دریایی خرمشهر 1030068 مجله علوم و فنون دریایی
http://www.joem.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه مدیریت بحران 1030069 نشریه مدیریت بحران
http://www.ijscl.net/ مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد 1030070 International Journal of Society, Culture & Language
http://ijhpm.com/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1030072 International Journal of Health Policy and Management
http://resalah.journal.taqrib.info/ مجمع تقریب مذاهب اسلامی 1030073 رساله التقریب
http://hrm.iranjournals.ir/ دانشگاه امام حسین ع مجله مدیریت 1030074 پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی
http://www.theoryofgroups.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 International Journal of Group Theory
http://www.combinatorics.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 Transactions on Combinatorics
http://math-sci.iranjournals.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 نشریه ریاضی و جامعه
http://hablolmatin.dmsonnat.ir/ دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت 1030077 حبل المتین
http://vefagh.dmsonnat.ir/ دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت 1030077 خبرنامه وفاق
http://www.bagh-sj.com/ مرکز پژوهشی هنر و معماری 1030078 فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر
http://www.manzar-sj.com/ مرکز پژوهشی هنر و معماری 1030078 مجله علمی-ترویجی منظر
http://www.jaco-sj.com/ مرکز پژوهشی هنر و معماری 1030078 هنر و تمدن شرق
http://ijme.iranjournals.ir/ انجمن مهندسی معدن ایران 1030079 مهندسی معدن
http://arww.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 tewater
http://ges.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 جغرافیا و پایداری محیط
http://jap.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 روانشناسی پیری
http://rp.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 فصلنامه ادبیات داستانی سابق
http://jccl.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 کاوش نامه ادبیات تطبیقی
http://ipes.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
http://jlw.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
http://www.journal.iauqeshm.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم 1030081 فصلنامه مهندسی مدیریت نوین
http://www.ijnnonline.net/ انجمن نانو فناوری ایران 1030082 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 حکمت سینوی (مشکوة النور)
http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
http://edus-islam.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 دوفصلنامه علمی – ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
http://www.ijoma.org/ دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت 1030084 International Journal of Management Academy
http://www.ijps.ir/ انجمن متخصصان علوم دارویی 1030085 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
http://ceij.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Civil Engineering Infrastructures Journal
http://jdesert.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Desert
http://energyequipsys.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Energy Equipment and Systems
http://geopersia.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Geopersia
http://ijmge.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Int. Journal of Mining & Geo-Engineering
http://ijat.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 International Journal of Architectural Technology
http://ijer.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 International Journal of Environmental Research
http://ijhst.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 International Journal of Horticultural Science and Technology
http://ijwr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086  
http://ier.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Economic Review
http://archsci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Archaeology and Archaeological sciences
http://ijes.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Environmental Sciences
http://ijms.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Management Studies
http://ijvm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Veterinary Medicine
http://jamech.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Applied Mechanics
http://jcpeng.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Chemical and Petroleum Engineering
https://jcis.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Contemporary Islamic Studies
http://jcpolicy.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Cyberspace Policy
http://jer.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Entrepreneurship Research
http://jfabe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Food and Bioprocess Engineering
http://www.jlse.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Life Science Engineering
http://jmr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Mycology Research
http://jsciences.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
http://jufgnsm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
http://jnec.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Natural Environment Change
http://jpogr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Political Geography Research
http://jpoll.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Pollution
http://pbiosci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Progress in Biological Sciences
http://jalit.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 ادب عرب
http://jpl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 ادب فارسی
http://ije.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 اکوهیدرولوژی
http://jal-lq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 اللغة العربیة و آدابها
http://jci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 به زراعی کشاورزی
http://jacb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 به نژادی گیاهان زراعی و باغی
http://iijs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 بین المللی علوم (منتشر نمی شود)
http://jor.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش ادبیات معاصر جهان
http://rl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش نامه
http://jrg.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود)
https://jurbangeo.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
http://jqst.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های قرآن و حدیث
http://japr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های کاربردی روانشناختی
http://jcrir.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی
http://jhic.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
http://jsaghalain.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه ثقلین
http://jlcr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
https://ijar.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
http://jis.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای ایرانشناسی
https://jhgr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای جغرافیای انسانی
http://jphgr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای جغرافیای طبیعی
http://jrur.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای روستائی
http://jflr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی
http://jolr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای زبانی
http://jhss.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای علوم تاریخی
http://jorr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای فقهی
http://history.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تاریخ
http://ijswr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات آب و خاک ایران
http://ijaedr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
http://jlib.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
http://jrd.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 توسعه روستایی
http://jap.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تولیدات دامی
http://jsal.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 جامعه شناسی هنر و ادبیات
http://joh.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حرکت
http://jclp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
http://jolt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حقوق خصوصی
http://ijpps.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 دانش گیاهپزشکی ایران
http://jhsci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 دانش مخاطرات
http://jwdp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 زن در توسعه و سیاست
http://jwica.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 زن در فرهنگ و هنر
http://jpsyhealth.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 سلامت روان شناختی
http://jfisheries.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 شیلات
http://ijhs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم باغبانی ایران
http://cs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم جنایی
http://ijas.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم دامی ایران
http://ijfcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم گیاهان زراعی ایران
http://ijsp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران
http://jmk.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود)
http://jpq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه سیاست
http://acctgrev.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
http://jibm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی
http://jipa.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی
http://jitm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
http://jwsq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات جهان
http://jlq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)
http://jplsq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
http://jjfil.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فقه و مبانی حقوق اسلامی
http://jop.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه
http://jpht.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه دین
http://jitp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه و کلام اسلامی
http://jesphys.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فیزیک زمین و فضا
http://joa.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 کشاورزی (منتشر نمی شود)
http://jbiocontrol.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
http://jtcp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله آمایش سرزمین
http://jrm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله ادیان و عرفان
http://jihs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تاریخ علم
http://jte.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تحقیقات اقتصادی
http://jvr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)
http://gmj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی
http://jflh.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود)
http://jflps.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
http://jpsyedu.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله روان شناسی و علوم تربیتی
http://jijas.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله علوم کشاورزی ایران
http://jlt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله مجتمع آموزش عالی قم
http://jes.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 محیط شناسی
http://jwim.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت آب و آبیاری
http://jscm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت سرمایه اجتماعی
http://jomc.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت فرهنگ سازمانی
http://jrwm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مرتع و آبخیزداری
http://jcep.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات اوراسیای مرکزی
http://jarcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات باستان شناسی
http://jcl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات حقوق تطبیقی
http://jqclcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
http://jisr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
http://jmb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود)
http://ijbse.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مهندسی بیوسیستم ایران
http://jnoe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نامه علوم اجتماعی
http://wrj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه بازیافت آب
http://jtc.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه تجاری سازیِ فنآوری
http://jed.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه توسعه کارآفرینی
http://jfwp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه جنگل و فرآورده های چوب
http://jfe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه دانشکده فنی
http://jmlm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه رشد و یادگیری حرکتی
http://jsmed.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه طب ورزشی
http://jfr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
http://jsb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه علوم زیستی ورزشی
http://jut.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه گردشگری شهری
http://jgenv.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه محیط جغرافیایی
http://jne.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه محیط زیست طبیعی
http://imj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مدیریت صنعتی
http://jsm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مدیریت ورزشی
http://jrels.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مطالعات حقوق انرژی
http://jmemari.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه معماری
http://jieng.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مهندسی صنایع
http://jcse.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری
http://jfaup.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
http://jfava.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
http://jfadram.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
http://jstmt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان(نامه علوم اجتماعی سابق)
http://jhz.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 هنرهای زیبا
http://psychology.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 پژوهشنامه روان شناسی اسلامی
http://ethics.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 اخلاق پژوهی
http://kalam.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 کلام اهل بیت
http://exegesis.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 تفسیر اهل بیت علیهم السلام
http://jmw.jia.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 1030089 فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها
http://vrf.iranjournals.ir/ دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی 1030090 Veterinary Research Forum
http://as.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 Algebraic Structures and Their Applications
http://aridbiom.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 خشکبوم
http://anm.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
http://ep.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 سیاست گذاری اقتصادی
http://smb.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 شهر و معماری بومی
http://grd.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوشنامه جغرافیایی مناطق بیابانی
http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی
http://bar.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوشهای مدیریت بازرگانی
http://kq.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کتاب قیم
http://mcal.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 نقد ادب معاصر عربی
http://comb-opt.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 Communication in Combinatorics and Optimization
http://jalda.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 The Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis
http://shia.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 ادبیات شیعه
http://molavi.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 دو فصلنامه مولوی پژوهی
http://safirekherad.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 صفیر خرد
http://jassf.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 علوم کاربردی ورزش و تندرستی
http://quran.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 قرآن در آئینه پژوهش
http://aet.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Advances in Environmental Science and Technology
http://ijhfc.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell
http://jpst.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Journal of Particle Science & Technology
http://armmt.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 تحقیقات پیشرفته در متابولیت ها و فناوری های میکروبی
http://jtdm.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
http://amt.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 فناوری مواد پیشرفته
http://jift.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 مجله علوم و فناوری‌های نوین غذایی
http://www.sepehr.org/ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1030095 فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»
http://jacr.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096 Journal of Advances in Computer Research
http://ictedu.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096 فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
http://jfh.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096 فصلنامه نسیم تندرستی
http://www.jccs.ir/ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات 1030097 فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
http://jccs.ir/ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات 1030097 مطالعات فرهنگ ارتباطات
http://www.tia-ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات 1030097 هنرهای سنتی اسلامی
http://entezami.sinaweb.net/ دانشگاه علوم انتظامی 1030098 انتظام اجتماعی
http://jir.irc.ac.ir/ پژوهشکده بیمه 1030099 پژوهشنامه بیمه
http://ri.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 Religious Inquiries
http://adyan.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهش های ادیانی
http://mazaheb.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهشنامه مذاهب اسلامی
http://ellf.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Etudes de Langue et Littérature Francaises
http://ijeh.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Iranian Journal of Environmental Hazards
http://ijrhr.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Iranian Journal of Ruminants Health Research
http://jacm.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Journal of Applied and Computational Mechanics
http://jhs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Journal of Hydraulic Structures
http://rals.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Research in Applied Linguistics
http://jqe.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 اقتصاد مقداری
http://jall.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 اللغه والادب العربی
http://jiar.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 بررسی حسابداری
http://jrmbs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 پژوهش سیستم های بس ذره ای
http://paykareh.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 پیکره (پژوهش در هنرهای تجسمی)
http://qjsd.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 توسعه اجتماعی
http://plantproduction.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 تولیدات گیاهی
http://ajkrl.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دانش و پژوهش حقوقی
http://psychac.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دست آوردهای روان شناختی
http://jacp.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دستاوردهای روانشناسی بالینی
http://aag.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 زمین شناسی کاربردی پیشرفته
http://education.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم تربیتی
http://pgjbs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم زیستی خلیج فارس
http://jise.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم و مهندسی آبیاری
http://plantprotection.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 گیاه پزشکی
http://jamm.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی
http://jac.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مشاوره کاربردی
http://jiops.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مطالعات روانشناختی صنعتی و سازمانی
http://slis.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
http://agrieng.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مهندسی زراعی
http://www.japem.ir/ دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس 1030102 الکترومغناطیس کاربردی
http://www.cgasa.ir/ دکتر مژگان محمودی 1030104 Categories and General Algebraic Structures with Applications
http://journal.ansarbank.com/ بانک انصار 1030105 نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی
http://jmvip.sinaweb.net/ دکتر کاوه کنگرلو انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر 1030106 مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر
http://www.pdm8.ir/ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 1030109 پژوهشنامه دفاع مقدس
http://www.negineiran.ir/ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 1030109 فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق
http://jntesr.bkatu.ac.ir/ دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان 1030110 فصلنامه فن آوری های نوین در مهندسی محیط زیست ومنابع تجدید پذیر
http://www.ijppb.ir/ دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان 1030110 مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران
http://www.ijf-isaforestry.ir/ انجمن جنگلبانی ایران 1030112 مجله جنگل ایران
http://www.rjpharmacognosy.ir/ انجمن فارماکوگنوزی ایران 1030114 Research Journal of Pharmacognosy
http://motaleaat.osool.ac.ir/ دانشگاه اصول دین 1030115 فصلنامه مطالعات ادبی-قرانی
http://jfl.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 International Journal of Foreign Language Teaching and Research
http://www.jmatpro.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 Journal of Advanced Materials and Processing
http://mpmpjournal.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
http://ges.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 مجله جغرافیا و مطالعات محیطی
http://jipet.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 مجله روش های هوشمند در صنعت برق
http://dorredari.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی
http://ijbihn.iauvaramin.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ورامین 1030117 International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials
http://www.jise.ir/ انجمن مهندسی صنایع ایران 1030118 Journal of Industrial and Systems Engineering
http://ier.basu.ac.ir/ انجمن مهندسی صنایع ایران 1030118 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم تولید
http://ijnrr.rifr-ac.org/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران 1030119 Iranian Journal of Natural Resources Research
http://ijbds.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 International Journal of Business and Development Studies
http://cit.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 International Journal of Communications and Information Technology
http://ijals2.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Applied Language Studies
http://ijas.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Archaeological Studies
http://ijfs.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Fuzzy Systems
http://tpnms.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales
http://jmr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 پژوهش های مدیریت عمومی
http://jllr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 پژوهشنامه ادب غنایی
http://jacc.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 چشم‌انداز حسابداری و حسابرسی
http://gaij.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای
http://gdij.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه جغرافیا و توسعه
http://jsr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه مطالعات شبه قاره
http://jhr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
http://jeps.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
http://ims.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها
http://jart.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مطالعات هنرهای تجسمی
http://jneh.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مخاطرات طبیعی
http://elt.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 English Language Teaching
http://ijgpb.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding
http://ut.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 اندیشه شهر سازی
http://jplt.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهش نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
http://tolp.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهش های حقوق کیفری
http://jfs.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهشنامه آینده
http://rroltd.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهشنامه اندیشه های حقوقی
http://dastanpajuhi.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 داستان پژوهی
http://jfak.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دانش حسابداری مالی
http://at.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دو فصلنامه اندیشه معماری
http://hcin.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دو فصلنامه‌ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی
http://gej.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 ژئوتکنیک
http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی
http://ejs.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 فقه پژوهی
http://lem.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 لسان مبین
http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مطالعات سیاسی جهان اسلام
http://qhs.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مطالعات قرآنی و روایی
http://mhre.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی
http://jcvi.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Clinical Veterinary Investigation
http://elt.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of English Language Teaching and Learning
http://jies.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Iranian Elerctrochemical Society
http://breeding.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Plant Physiology and Breeding
http://jzd.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Zoonotic Diseases
http://france.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Recherches en Langue et Litterature Françaises
http://france.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش زبان و ادبیات فرانسه
http://foodresearch.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های صنایع غذایی
http://animalscience.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های علوم دامی
http://philosophy.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های فلسفی
http://arpp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
http://sociology.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 جغرافیا و برنامه ریزی
http://water-soil.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دانش آب و خاک
http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دانش کشاورزی وتولید پایدار
http://tuhistory.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
http://perlit.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 زبان و ادب فارسی
http://psychologyj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
http://law.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فقه و حقوق اسلامی
http://psp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فیزیولوژی تنش گیاهان
http://jts.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مجله تکتونیک و ساختار
http://tjee.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
http://jam.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مکانیزاسیون کشاورزی
http://tumechj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
http://ceej.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
http://ecoj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نظریه های کاربردی در اقتصاد
http://jasp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پردازش سیگنال پیشرفته
http://espg.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 Environmental Studies of Persian Gulf
http://jogpt.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology
http://jpid.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
http://jpe.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 Physical Chemistry & Electrochemistry
http://rpp.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
http://jzpm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
http://jupm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
http://jedu.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
http://jpmm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
http://wej.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
http://jnm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی - پژوهشی مواد نوین
http://jae.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
http://jzvj.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
http://jopn.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه نانوساختارهای اپتوالکترونیکی
http://gps.gu.ac.ir/ دانشگاه گلستان 1030126 مجله آمایش جغرافیایی فضا
http://csl.gu.ac.ir/ دانشگاه گلستان 1030126 مطالعات انتقادی ادبیات
http://ijhr.iums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات بیمارستانی 1030127 International Journal of Hospital Research
http://www.farhangeilam.ir/ اداره کل ارشاد اسلامی ایلام 1030128 فصلنامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام
http://www.niordc.ir/ شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند 1030129 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
http://www.farayandno.ir/ شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند 1030129 فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو
parsadab.dehaghan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
http://urb.dehaghan.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 مطالعات جامعه شناختی شهری
http://noskheh.dehaghan.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی
http://www.msrjournal.com/ دکتر علی کارگری 1030131 Journal of Membrane Science and Research
http://www.astjournal.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه هوا فضا 1030132 نشریه علمی پژوهشی دانش و فناوری هوافضا
http://nashr.majles.ir/ مرکز پژوهشهای مجلس 1030133 مجلس و راهبرد
http://iqiri.dte.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 اسلام پژوهان
http://pwq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت
http://hiq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام
http://psq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی
http://www.ijnc.ir/ دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین 1030135 International Journal of New Chemistry
http://rdsj.torbath.ac.ir/ دانشگاه تربت حیدریه 1030136 راهبردهای توسعه روستایی
http://saffron.torbath.ac.ir/ دانشگاه تربت حیدریه 1030136 علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران
http://journal.issiran.com/ انجمن آهن و فولاد ایران 1030137 International Journal of Iron & Steel Society of Iran
http://im.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 اسلام و مدیریت
http://iee.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران
http://islamicedu.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
http://method.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 روش شناسی علوم انسانی
http://soci.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 علوم اجتماعی
http://islamicpsy.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 مطالعات اسلام و روانشناسی
http://ijc.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 Iranian Journal of Catalysis
http://lct.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 Language Culture and Translation
http://pir.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی
http://joape.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 Journal of Operation and Automation in Power Engineering
http://jsp.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 روانشناسی مدرسه
http://jld.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 ناتوانی های یادگیری
http://www.surfacejournal.ir/ انجمن سطح دکتر سعید رضا بخشی 1030143 نشریه علوم و مهندسی سطح
http://tava.isav.ir/ انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران دکتر حمید مهدیقلی 1030144 Journal of Theoretical and Applied Vibration & Acoustics
http://jvs.isav.ir/ انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران دکتر حمید مهدیقلی 1030144 مجله صوت و ارتعاش
http://www.ijnd.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن 1030145 International Journal of Nano Dimension
http://psyedu.toniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن 1030145 فصلنامه روانشناسی تربیتی
http://www.ijcce.ac.ir/ پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جهاد دانشگاهی 1030147 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
http://www.nsmsi.ir/ پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جهاد دانشگاهی 1030147 نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
http://gadm.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 Global Analysis and Discrete Mathematics
http://ijaa.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics
http://jmmcc.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 Journal of Molecular Modeling and Computational Chemistry
http://jdva.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
http://ijg.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 مجله زمین شیمی ایران
http://aojnmb.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology
http://apjmt.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
http://ajp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Avicenna Journal of Phytomedicine
http://fmej.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Future of Medical Education Journal
http://ijp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 International Journal of Pediatrics
http://ijbms.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Basic Medical Sciences
http://ijmp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Medical Physics
http://ijn.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Neonatology IJN
http://ijorl.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Otorhinolaryngology
http://jctm.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Cardio-Thoracic Medicine
http://jdmt.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Dental Materials and Techniques
http://jfh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Fasting and Health
http://jmrh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Midwifery and Reproductive Health
http://psj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Patient Safety & Quality Improvement
http://nmj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Nanomedicine Journal
http://rcm.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Reviews in Clinical Medicine
http://abjs.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 The Archives of Bone and Joint Surgery
http://jpsr.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی
http://ebcj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد
http://jfmh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله اصول بهداشت روانی
http://jreh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله پژوهش در بهداشت محیط
http://mjms.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jmds.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
http://ijogi.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
http://jmmc.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله سازمان نظام پزشکی مشهد
http://nnj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 نوید نو
http://ijase.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 International Journal of Advanced Structural Engineering
http://ijeee.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 International Journal of Energy and Environmental Engineering
http://jiei.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Industrial Engineering, International
http://ttlt.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Language and Translation
http://jmra.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Mechanical Research and Application
http://jwsr.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Water Sciences Research
http://jmmlq.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
http://jip.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
http://jebr.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 مدیریت کسب و کار
http://jmobs.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
http://ijps.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 political science
http://www.ijare.ir/ انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1030154 Advances in Railway Engineering,An International Journal
http://www.nanomedicine-rj.com/ انجمن نانو فناوری پزشکی ایران 1030155 Nanomedicine Research Journal
http://ijr.iranjournals.ir/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1030156 international journal of robotics
http://medrehab.sbmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشریه طب توانبخشی 1030157 طب توانبخشی
http://ijslp.uswr.ac.ir/ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1030159 آسیب شناسی گفتار و زبان
http://journals.samt.ac.ir/ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» 1030160 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
http://eej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering
http://miscj.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control
http://ceej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 مهندسی عمران و محیط زیست
http://mej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 مهندسی مکانیک
http://jhyd.iranjournals.ir انجمن هیدرولیک ایران 1030164 نشریه هیدرولیک
http://ajcoop.mcls.gov.ir/ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 1030165 فصلنامه تعاون و کشاورزی
http://www.haftshahrjournal.ir/ نشریه هفت شهر 1030167 نشریه شهرسازی و معماری
http://www.icsajournal.ir/ انجمن مطالعات برنامه درسی 1030168 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
http://pajooheshnameh.itsr.ir/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1030170 پژوهشنامه بازگانی
http://www.jpec.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان 1030171 مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی
http://herbmed.skums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1030172 Advanced Herbal Medicine
http://ijer.skums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1030172 International Journal of Epidemiologic Research
http://jmee.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173 Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
http://mmep.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173 مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران
http://jmep.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173 نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران
http://jtbcp.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی
http://jsr.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 پژوهش اجتماعی
http://jpnfa.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 پژوهشنامه ادب حماسی
http://jearq.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 تحقیقات مدیریت آموزشی
http://jpsy.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 روان سنجی
http://jmte.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 نوآوری های مدیریت آموزشی
http://www.msaes.org/ لاله شیخی مقدم 1030175 Management Studies and Economic Systems
http://www.ijabbr.com/ دکتر نصر اله مرادی کر 1030176 International journal of Advanced Biological and Biomedical Research
http://www.iranianjae.ir/ انجمن اقتصاد کشاورزی 1030177 Journal of Agricultural Economics
http://js.kgut.ac.ir/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 1030178 Ethno- Pharmaceutical Products
http://jicc.kgut.ac.ir/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان 1030178 Journal of Intelligent & Cognitive Computing
http://rahbord.csr.ir/ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 1030179 راهبرد
http://ajcr.sinaweb.net/ مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی) 1030180 Apadana Journal of Clinical Research
http://www.jmsp.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله سیاست های راهبردی کلان 1030181 سیاست های راهبردی و کلان
http://www.iraneayandeh.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده 1030182 نشریه علمی پژوهشی ایران آینده
http://ethics.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 اخلاق وحیانی
http://maarij.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 علوم قرآنی و تفسیر معارج
http://www.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا
http://www.culturalrelation.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات 1030184 روابط فرهنگی
http://www.ijbiotech.com/ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1030185 Iranian Journal of Biotechnology
http://www.iranianyearbooks.ir/ دکتر خانی مجلات حقوق بشر 1030186 کتب سال علمی ایران
http://www.iranjme.ir/ انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران 1030186 فصل نامه علمی - پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران(آزمایشی)
http://www.jecm.ir/ دکتر روح اله طاهرخانی 1030186 فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و مهندسی ساخت
http://ecopersia.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 ECOPERSIA
http://hehp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Health Education & Health Promotion
http://iem.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Infection, Epidemiology and Medicine
http://ijmpp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention
http://jast.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Journal of Agricultural Science and Technology
http://jcp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Journal of Crop Protection
http://mjms.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology
http://mbd.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Molecular and Biochemical Diagnosis (Journal)
http://eijh.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 The International Journal of Humanities
http://mjee.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 The Modares Journal of Electrical Engineering
http://hsmsp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 برنامه ریزی و آمایش فضا
http://afre.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهشنامه آفریقا
http://clr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهش‌های حقوق تطبیقی
http://mri.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهش‌های مدیریت در ایران
http://jhs.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 جامعه شناسی تاریخی
http://lrr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 جستارهای زبانی
http://aijh.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دراسات فی العلوم الإنسانیة
http://jrrs.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دو فصلنامه پژوهشنامه علم دینی
http://clrj.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
http://cfl.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه
http://qhts.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
http://biot.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
http://fsct.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 علوم و صنایع غذایی ایران
http://mcej.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 عمران مدرس
http://ecor.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
http://jfst.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات
http://lcq.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه نقد ادبی
http://ormr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
http://msa.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مدرس هنر
http://mme.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مهندسی مکانیک مدرس
http://bsnt.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
http://www.olympic-journal.ir/ نشریه المپبک 1030190 المپیک نوین
http://paq.araku.ac.ir/ دانشگاه اراک فصلنامه پژوهشهای ادبی و قرآنی 1030191 فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی
http://rouykardhayephalsafi.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن
http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 دوفصلنامه فقه مقارن
http://foroughevahdat.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)
http://resanevaomat.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 فصلنامه مطالعات رسانه و امت
http://ayandepajouhi.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی
http://diplomasivahdat.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 مطالعات دیپلماسی وحدت امت اسلامی
http://archrazi.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Archives of Razi Institute
http://cbjournal.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Crop Breeding Journal
http://jifro.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Iranian J. of Fisheries Science
http://ijnrr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Iranian Journal of Natural Resources Research
http://jaenph.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 آفات و بیماری‌های گیاهی
http://jpesticides.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی
http://aead.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 اقتصاد کشاورزی و توسعه
http://sppj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 به زراعی نهال و بذر
http://spij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 به نژادی نهال و بذر
http://wra.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش آب در کشاورزی
http://itvhe.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
http://wmrj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)
http://srjournal.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)
http://anrjq.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی
http://ijop.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران
http://ijfpr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
http://ijfrpr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
http://ijrfpbgr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
http://ijwpr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
http://ijmapr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
http://ijrdr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات مرتع و بیابان ایران
http://ricest.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات مهندسی کشاورزی
http://spcrij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 ثبت و گواهی بذر و نهال
http://spcrij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 ثبت و گواهی بذر و نهال
http://jihad.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 جهاد
http://jsb.sbsi.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 چغندرقند
http://journal.isws.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 دانش علفهای هرز ایران
http://rostaniha.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 رستنیها
http://rvt.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 روستا و توسعه
http://aj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زراعت (پژوهش و سازندگی)
http://olive.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زیتون
http://sbj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زیست شناسی خاک
http://isfj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 علمی شیلات ایران
http://ijsst.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 علوم و فناوری بذر ایران
http://asrip.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی
http://ijb.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 گیاه شناسی ایران
http://jcri.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله پژوهش های پنبه ایران
http://aridse.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
http://erams.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی
http://lmj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مدیریت اراضی
http://jbiocontrol.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مهار زیستی در گیاه پزشکی
http://jwem.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مهندسی و مدیریت آبخیز
http://www.j-esi.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نامه انجمن حشره شناسی ایران
http://vj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)
http://idaj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران
http://asj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
http://raicp.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی
http://rafhc.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
http://irannature.rifr-ac.org موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1030193 طبیعت ایران
http://mmj.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی 1030195 پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
http://ijmc.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Iranian Journal of Mathematical Chemistry
http://jns.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Journal of NanoStructures
http://mir.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Mathematics Interdisciplinary Research
http://ijp.iranpath.org/ انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر) 1030197 Iranian Journal of Pathology
http://www.ivsajournals.com/ انجمن علمی جراحی دامپزشکی 1030198 Iranian Journal of Veterinary Surgery
http://rifst.sinaweb.net/ پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 1030199 پژوهش و نوآوری در علوم وصنایع غذایی
http://www.joires.ir/ موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی 1030201 فصلنامه اقتصاد و جامعه
http://csiw.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
http://ppt.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش های تفسیر تطبیقی
http://pfk.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش های فلسفی کلامی
http://jls.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 علوم ادبی
http://stim.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 علوم و فنون مدیریت اطلاعات
http://www.scjournal.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا 1030203 نشریه علمی-پژوهشی نیمه رسانا
http://www.imetcom.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی 1030204 نشریه ترکیب های بین فلزی
http://www.egsdejournal.ir/ قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی 1030206 توسعه پایدار محیط جغرافیایی
http://www.jlj.ir/ پژوهشگاه قوه قضائیه 1030207 مجله حقوقی دادگستری
http://www.raayjournal.ir/ پژوهشگاه قوه قضائیه 1030207 فصلنامه رأی
http://scma.maragheh.ac.ir/ دانشگاه مراغه 1030208 Sahand Communications in Mathematical Analysis
http://www.metalleng.ir/ انجمن مهندسین متالورژی ایران 1030210 مهندسی متالورژی
http://journals.abru.ac.ir/ دانشگاه آیت الله بروجردی 1030211 فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی
http://jcarme.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME)
http://jecei.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations
http://jtpe.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 آموزش تربیت بدنی
http://jorie.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش در آموزش
http://jerce.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش های تجربی در مهندسی عمران
http://orj.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش های هستی شناختی
http://jte.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 فناوری آموزش
http://jsaud.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 معماری و شهرسازی پایدار
http://www.ijpp.ir/ انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 1030214 بیماریهای گیاهی
http://rus.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 پژوهش در ورزش دانشگاهی
http://mbj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 رفتار حرکتی
http://spj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 فیزیولوژی ورزشی
http://spsyj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات روانشناسی ورزشی
http://smj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات طب ورزشی
http://smrj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات مدیریت ورزشی
http://obs.sinaweb.net/ انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی 1030218 فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
http://sm.psas.ir/ انجمن مطالعات سیاسی حوزه 1030219 فصلنامه سیاست های متعالیه
http://ganjineh.nlai.ir/ کتابخانه ملی ایران 1030221 گنجینه اسناد
http://nastinfo.nlai.ir/ کتابخانه ملی ایران 1030221 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
http://jml.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 ادبیات عرفانی
http://jontoe.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 اندیشه های نوین تربیتی
http://ijar.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش حسابداری
http://rmb.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش در رفتار حرکتی
http://jera.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش های تجربی حسابداری
http://hii.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تاریخ اسلام و ایران
http://hph.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تاریخ نگری و تاریخ نگاری
http://tqh.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تحقیقات علوم قرآن و حدیث
http://jjhjor.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 جلوه هنر
http://jfm.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 راهبرد مدیریت مالی
http://jlr.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 زبان پژوهی
http://jab.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 زیست شناسی کاربردی
http://rds.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 سامانه داده های پژوهشی
http://edp.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی
http://jap.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 فیزیک کاربردی
http://bmr.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مدیریت برند
http://jwsps.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان
http://psychstudies.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات روانشناختی
http://jwfs.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات زن و خانواده
http://jitf.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 interface and thin films
http://www.ijwp.ir/ دکتر علی عبدالخانی (مجله صنایع چوب و کاغذ ایران) 1030225 مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
http://www.aejournal.ir/ دکتر سیامک یوسفی (مجله محیط زیست جانوری) 1030226 فصلنامه محیط زیست جانوری
http://neijournal.iaunour.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 1030227 اکوسیستم­های طبیعی ایران
http://www.ijgsep.com/ اقای خلیجی 1030228 International Journal of Geo Science and Environmental Planning
http://trj.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه) 1030229 تدریس پژوهی
http://obiej.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه) 1030229 رفتار سازمانی در آموزش و پرورش
http://fcp.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه) 1030229 مشاوره و روان درمانی خانواده
http://www.rangeland.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1030230 Journal of Rangeland Science (JRS)
http://ssrjb.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1030230 تحقیقات در علوم زیستی ورزشی
http://zagros.iaub.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1030230 چشم انداز زاگرس
http://www.haditheandisheh.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 1030233 حدیث و اندیشه
http://hadith.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030233 علوم حدیث
http://shiitestudies.com/ موسسه شیعه شناسی 1030234 شیعه شناسی
http://ilt.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Issues in Language Teaching
http://eenr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
http://jem.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اندازه گیری تربیتی
http://tat.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اندیشه علامه طباطبائی
http://urdp.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
http://qjsd.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
http://jplr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق خصوصی
http://qjpl.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق عمومی
http://jclr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق کیفری
http://qrsm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش در مدیریت ورزشی
http://rctall.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عرب
http://qpss.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های راهبردی سیاست
http://jrlat.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
http://qric.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
http://jiee.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
http://joer.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه اقتصادی
http://rjsw.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
http://rjqk.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه معارف قرآنی
http://ijer.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشهای اقتصادی ایران
http://irisk.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشهای بیمه ای
http://wph.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 حکمت و فلسفه
http://qjik.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 دو فصلنامه دانش های بومی ایران
http://tssq.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 دولت پژوهی
http://jpe.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 روانشناسی افراد استثنایی
http://ajsm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 سراج منیر
http://ls.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 علم زبان
http://qccpc.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فرهنگ مشاوره و روان درمانی
http://jep.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه روان شناسی تربیتی
http://qjss.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه علوم اجتماعی
http://jks.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه مطالعات دانش شناسی
http://jti.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فناوری آموزش و یادگیری
http://ltr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 متن پژوهی ادبی
http://soece.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات پیش دبستان و دبستان
http://qjma.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات تجربی حسابداری مالی
http://cs.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات رسانه های نوین
http://jcps.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات روان شناسی بالینی
http://jmsd.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت بهبود و تحول
http://jims.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت صنعتی
http://ims.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
http://tms.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت گردشگری
jcsm.atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 علوم محاسباتی نوین
http://mgmt.iaufb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1030236 مجله پژوهشگر
http://eco.iaufb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1030236 مدلسازی اقتصادی
http://ijamad.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 International Journal of Agricultural Management and Development
http://ijas.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Iranian Journal of Applied Animal Science
http://ijo.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Iranian Journal of optimization
http://jornamental.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Journal of Ornamental Plants
http://jshsp.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 مطالعات برنامه ریزی سکونت گاههای انسانی
http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 1030242 مهندسی سازه
http://ijm2c.iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه ریاضی
http://prb.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 پژوهشنامه روابط بین الملل
http://faar.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
http://jmaak.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
http://bamj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی
http://aadab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی
http://alr.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد
http://qpr.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه تحقیقات روانشناختی
http://gadab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه جغـرافیا
http://ecj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه علوم اقتصادی
http://rssq.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه علوم ورزشی
http://ccj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه فرهنگ ارتباطات
http://ladab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه لسان صدق
http://bmj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مدیریت کسب و کار
http://ssi.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران
http://padab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصـلنامه مطالعات نقد ادبی
http://fej.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
http://artdir.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه هنرسو
http://tijscs.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله بین المللی علوم ارتباطات اجتماعی
http://jlta.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله جبر خطی و توپولوژیک
http://.jels.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله مطالعات زبان انگلیسی
http://ijsee.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 نشریه بین المللی مهندسی هوشمند برق
http://gisrs.semnaniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1030245 مجله کاربردسنجش از دور
http://jvibme.semnaniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1030245 مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات
http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 1030246 فصلنامه ادبیات و زبان محلی ایران زمین
http://ciu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
http://miu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی
http://ksiu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
http://mes.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 1030247 مطالعات اسلامی در حوزه سلامت
http://ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 تحقیقات بذر
http://ecophysiologi.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 فیزیولوژی محیطی گیاهی
http://researchbt.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 پژوهش های معلم
http://itt.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 تربیتِ معلم فکور
http://researchnews.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 خبرنامه معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان
http://humanitiesscience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی
http://gradescience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم پایه
http://educationscience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی
http://pma.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
http://eduphil.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 نظریه فلسفه تربیت
http://www.amayesh.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 1030252 آمایش محیط
http://gjts.malayeriau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 1030252 فصلنامه جغرافیایی فضای پردشگری
http://www.gjesm.net/ انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران 1030253 Global Journal of Environmental Science and Management
http://www.ijeew.com/ انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران 1030253 International Journal of Environment, Energy & Waste
http://ijche.com انجمن مهندسی شیمی ایران 1030254 Journal of Chemical Engineering
http://ijche.com/ انجمن مهندسی شیمی ایران 1030254 Iranian Journal of Chemical Engineering
http://animal.ijbio.ir/ انجمن زیست شناسی ایران 1030255 پژوهش های جانوری
http://cell.ijbio.ir/ انجمن زیست شناسی ایران 1030255 پژوهش های سلولی و ملکولی
http://plant.ijbio.ir/ انجمن زیست شناسی ایران 1030255 پژوهش های گیاهی
http://ijbio.ir/ انجمن زیست شناسی ایران 1030255 زیست شناسی ایران
http://jstc.iust.ac.ir/ دانشگاه علم و صنعت ایران 1030258 علوم و فناوری کامپوزیت
http://eghtesad.iict.ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1030259 اقتصاد اسلامی
http://hoquq.iict.ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1030259 حقوق اسلامی
http://zehn.iict.ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1030259 ذهن
http://qabasat.iict.ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1030259 قبسات
http://book.safaresalem.ir/ سازمان هلال احمر 1030260 خبرنامه سفر سالم
http://jept.ir/ دکتر شهراد تاج الدینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1030261 Journal of Emergency Practice and Trauma
http://aup.journal.art.ac.ir/ دانشگاه هنر تهران 1030262 نامه معماری و شهرسازی
http://vaa.journal.art.ac.ir/ دانشگاه هنر تهران 1030262 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
http://dam.journal.art.ac.ir/ دانشگاه هنر تهران 1030262 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی
http://ma.iaumajlesi.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 1030264 فرایندهای نوین در مهندسی مواد
http://agroecojournal.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 1030265 بوم شناسی گیاهان دارویی
amfa.iau-arak.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1030269 Advances in Mathematical Finance and Applications
​jicr.iau-arak.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1030269 فصلنامه شیمی
http://cr.iribresearch.ir/ مرکز پژوهش صدا و سیما 1030270 پژوهش های ارتباطی
http://www.farhangekhorasan.ir/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 1030272 فرهنگ خراسان
http://journal.bpj.ir/ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 1030273 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
http://jourweb.iauba.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 1030274 آبزیان و شیلات
http://jaiee.iau-ahar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 1030276 Journal of Artificial Intelligence in Ellectrical Engineering
http://ace.iau-ahar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 1030276 کاربرد شیمی در محیط زیست
http://jopg.iaularestan.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی لارستان 1030277 جغرافیای طبیعی
http://www.jachemometrics.com/ جناب آقای دکتر علی نیازی 1030278 Journal of Applied Chemometrics
http://www.jewe.ir/ آقای بهزاد شاهمرادی 1030280 مجله محیط زیست و مهندسی آب
http://www.ijbme.org/ انجمن پزشکی ایران فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی 1030281 فصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی
http://jplrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 جستارهای فقه و حقوق خصوصی
http://eplrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت
http://eprjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه روانشناسی عدالت
http://emrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه مدیریتی عدالت
http://hpljournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 تاریخ و فلسفه حقوق
http://eclrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه حقوق کیفری عدالت

http://esjrjournal.edalat.ac.ir/
دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه فقه نظام سازی عدالت
http://eflrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه حقوق اقتصادی و مالی
http://ijim.iauyazd.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 1030283 Iranian journal of internal medicine
http://jacr.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 Journal of Applied Chemical Research
http://roc.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 اضاءات نقدیه
http://wrj.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 پژوهش علف های هرز
http://jvcr.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 پژوهش های بالینی دامپزشکی
http://nrp.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 پژوهش های نوین در طیور
http://ruraleconomics.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 پژوهش‌های اقتصاد روستا
http://iapb.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 زراعت و اصلاح نباتات
http://ssqj.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 علوم ورزش
http://psq.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
http://dehkhoda.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 فصلنامه دهخدا
http://hydrophysics.ir/ دانشگاه مالک اشتر 1030285 نشریه هیدروفیزیک
http://jarac.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 پژوهش های نوین در شیمی تجزیه
http://bjrgr.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 تحقق انگور و کشمش
http://bjccap.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
http://jpsse.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 گیاه،خاک و اکوسیستم پایدار
http://jnre.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 مهندسی منابع طبیعی
http://humanrights.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفید 1030291 حقوق بشر
http://law.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفید 1030291 حقوق تطبیقی
http://economic.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفید 1030291 مطالعات و سیاست های اقتصادی
http://philosophy.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفید 1030291 هستی و شناخت
http://cjes.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Caspian Journal of Environmental Sciences
http://csm.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Chemistry of Solid Materials
http://cmce.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Computational Methods in Civil Engineering
http://jart.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Journal of Algebra and Related Topics
http://jmm.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Journal of Mathematical Modeling
http://jmr.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Journal of Multicomponent Reactions
http://adab.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 ادب پژوهی
http://jol.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 پژوهشنامه حقوق کیفری
http://jrnt.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تابش و فناوری هسته ای
http://iprj.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تحقیقات آفات گیاهی
http://jcr.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تحقیقات بتن
http://ar.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تحقیقات تولیدات دامی
http://cr.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تحقیقات غلات
http://janb.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تغذیه و بیوشیمی آبزیان
http://fsdj.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 توسعه پایدار جنگل
http://jme.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
http://interpolitics.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 سیاست جهانی
http://jms.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 علوم و تحقیقات بذر ایران
http://japb.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
http://jsmd.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 مدیریت و توسعه ورزش
http://aoi.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 باستان شناسی ایران
http://hii.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 تاریخ ایران اسلامی
http://ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 ترویج کشاورزی
http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 علوم اجتماعی
http://jpps.iau-shoushstar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 علوم به زراعی گیاهی
http://jtn.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 مطالعات ایلات و عشایر
http://jwe.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 مهندسی آب
http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 هیستو بیولوژی دامپزشکی
http://jhd.iaushk.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1030297 Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs)
http://jfm.iaushk.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1030297 مجله میکروب شناسی
http://lit.iaushk.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1030297 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی
qjpma.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 فیزیک اتمی و مولکولی
jacr.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 پژوهش های کاربردی در شیمی
jnrs.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 پژوهش های نوین در زمین لرزه
jmstr.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 پژوهش های علوم وفنون دریایی
qje.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 دانش شناسی
jt.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 نامه الهیات
ijac.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 شیمی تجزیه ایران
http://smr.journals.iau.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی 1030305 پژوهش های مدیریت راهبردی
http://jsm.journals.iau.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی 1030305 صحیفه مبین
http://icsq.journals.iau.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی 1030305 مطالعات میان فرهنگی
http://jdep.iaukhsh.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر 1030307 اقتصا توسعه و برنامه ریزی
http://jsme.iaukhsh.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 1030307 نشریه مکانیک جامدات
http://jsst.ias.ir/ پژوهشگاه هوافضا و انجمن هوافضای ایران 1030317 فصلنامه علوم و فناوری فضایی
http://jtae.ari.ac.ir/ پژوهشگاه هوا فضا 1030317 فناوری در مهندسی فضا
http://www.echoofislam.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 Echo of Islam
http://www.irantoday.info/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 Iran Today
http://www.islamicawakening-mag.net/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 ISLAMIC AWAKENING
http://www.lemessage.ir/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 Le Message de l`Islam
http://www.mahjubah.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 Mahjubah
http://www.panoramaislamico.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 Panorama ISLÁMICO
http://www.zamzam-mag.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 ZAMZAM
http://www.slovoirana.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 Слово Ирана
http://www.al-tawhid.ir/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 التوحید
http://www.al-tahirah.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 الطاهرة
http://www.al-aalam.net/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 العالم
http://www.al-hooda.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 الهدی
http://www.al-wahdah.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 الوحدة
http://www.irannovin.info/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 ایران نوین
http://www.thaqafatuna.com/ موسسه سپهر مجازی ایرانیان 1030318 ثقافتنا
http://jsums.medsab.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1030319 دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
http://beyhagh.medsab.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1030319 فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی
http://www.jrcp.ir/ شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1030320 فصلنامه دین و سیاست فرهنگی
http://faslname.msy.gov.ir/ وزارت ورزش و جوانان 1030321 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
http://ajcrtam.ir/ دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی ) 1030323 مجله آسیایی گزارش موردی بالینی در طب سنتی و مکمل
http://ijmex.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Journal of mathematical extension
http://jslte.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Journal of studies learning and teaching English
http://ppj.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Plant proteetion journal
http://ppthc.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Postharvest physiology and technology of horticultural crops
http://sjsm.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Shiraz journal of system management
http://jes.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Journal of economic studies
http://jha.sums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1030328 فصلنامه حسابداری سلامت
http://iji.sums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1030328 Iranian Journal of Immunology
http://ijes.mshdiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1030331 iranian journal of earth science
http://jinev.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 آموزش و ارزشیابی
http://jcep.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
http://jhf.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 بهداشت مواد غذایی
http://jfce.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 حشره شناسی گیاهان زراعی
http://jwsf.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 زن و مطالعات خانواده
http://jvcp.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
http://jpm.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 مدیریت بهره وری
http://jss.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 مطالعات جامعه شناسی
http://jal.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 نشره زبانشناسی کاربردی
http://history.bojnourdiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1030334 پژوهش نامه تاریخ
http://edu.bojnourdiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1030334 پژوهشنامه تربیتی
http://jours.iauaz.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد آزادشهر 1030336 شیلات
http://jourm.iauaz.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد آزادشهر 1030336 فصلنامه مطالعات سیاسی
http://iued.ilam.ac.ir/ دانشگاه ایلام 1030337 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
http://iuvs.ilam.ac.ir/ دانشگاه ایلام 1030337 علوم سبزی ها
http://iues.ilam.ac.ir/ دانشگاه ایلام 1030337 مطالعات تجربی اقتصاد ایران
http://jcsc.iaocsc.ir انجمن ایرانی و مطالعات فرهنگی 1030339 فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطلات
http://iraneiap.ir/ انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 1030340 پژوهش های محیط زیست
http://www.jwss.ir/ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 1030341 مطالعات راهبردی زنان
jsehr.net انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو) 1030343 Journal of Safety, Environment, and Health Research
http://jiss.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی
http://jqr.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی
http://jh.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی حوزه
http://jf.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی)
http://jpt.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات)
http://jikm.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 مدیریت دانش اسلامی
http://jfrd.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 پژوهش توسعه و جنگل
http://rfcj.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 پژوهش در گیاهان زارعی
http://rip.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 پژوهش در میوه کاری
http://rlps.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 پژوهش نامه علوم طیور
http://asr.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 تحقیقات کاربردی خاک
http://msam.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی
http://journal.iams.ir/ انجمن علوم مدیریت ایران 1030346 علوم مدیریت ایران
http://journal.philor.org/ انجمن فلسفه دین ایران 1030347 جستار های فلسفه دین
http://fp.ipisjournals.ir/ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه 1030349 فصلنامه سیاست خارجی
http://ca.ipisjournals.ir/ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه 1030349 فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
http://geojournal.iiau.ac.ir دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 1030350 زمین شناسی محیط زیست
http://journal-counselling.iiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 1030350 مشاوره و رواندرمانی
http://research.iranianlls.org/ انجمن حقوق شناسی 1030351 نشریه حقوق شناسی
http://www.itast.ir/ انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران 1030352 journal of textiles and polymers
http://jiems.icms.ac.ir/ Iran Center for Management Studies 1030357 مرکز مطالعات مدیریت ایران
http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 1030358 بیولوژی کاربردی
http://se.journal.qom-iau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 1030358 سپهر سیاست
http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 1030358 مطالعات فقهی و فلسفی
http://girs.iaubushehr.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 سنجش از دور و مطالعات جغرافیایی
http://jpll.iaubushehr.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 تحقیقات تعلیمی وغنایی زبان و ادب فارسی
http://jfres.iaubushehr.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 علوم مهندسی و جنگل
http://jas.iaubushehr.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 علوم آبزیان
http://jce.iaubushehr.ac.ir دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 مهندسی مخابرات
http://iaeej.ir/ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 1030368 علوم ترویج و آموزش کشاورزی
http://www.cilamag.ir/ مرکز امور حقوق بین الملل دفتر ریاست جمهوری 1030370 حقوق بین الملل
http://www.ijhcum.net/ شهرداری تهران 1030372 International Journal of Human Capital in Urban Management
http://rudaki.org/ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان 1030373 پژوهش های فرهنگی ادبی و زبانی آسیای مرکزی
http://nivar.irimo.ir/ سازمان هواشناسی کشور 1030374 نیوار
http://clima.irimo.ir/ سازمان هواشناسی کشور 1030374 نشریه پژوهش­های اقلیم شناسی
http://sej.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 اکوفیزیولوژی بذر
http://jsr.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 پژوهشهای زعفران
http://escs.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 تنش‌های محیطی در علوم زراعی
http://tectonics.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 فصلنامه زمین ساخت
http://jct.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 فناوری برنامه درسی
http://jlr.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 مجله تحقیقات دام و طیور
http://jpsbs.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
http://IJPE.Birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 نشریه مهندسی قدرت ایران
http://niamag.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 نگارینه هنر اسلامی
http://sej.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 اکوفیزیولوژی بذر
http://jwhr.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 پژوهش های استحصال آب
http://jsr.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 پژوهشهای زعفران
http://jlr.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 تحقیقات دام و طیور
http://escs.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 تنش‌های محیطی در علوم زراعی
http://tectonics.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 زمین ساخت
http://jct.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 فناوری برنامه درسی
http://jpsbs.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
http://ijpe.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 مهندسی قدرت ایران
http://niamag.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 نگارینه هنر اسلامی
http://immunoreg.shahed.ac.ir/ مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد 1030377 Immunoregulation
http://www.jdmal.ir/ انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران 1030378 مدیریت بیابان
http://www.jsfc.ir دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 1030385 فصلنامه راهبرد فرهنگ
http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی 1030386 اندیشه سیاسی در اسلام
http://jpl.sdil.ac.ir/ شهر دانش 1030388 حقوق خصوصی
http://jpil.sdil.ac.ir/ شهر دانش 1030388 حقوق بین المللی عمومی
http://jlr.sdil.ac.ir/ شهر دانش 1030388 پژوهش های حقوقی
http://jclc.sdil.ac.ir/ شهر دانش 1030388 حقوق و جزا و جرم شناسی
http://miqat.hajj.ir پژوهشکده حج و زیارت 1030392 میقات حج
http://www.pdastur.ir/ مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه 1030393 پژوهشهای دستوری زبانی فارسی
http://jfst.iaus.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 1030395 نوآوری در علوم و فناوری غذایی
http://philm.znu.ac.ir/ دانشگاه زنجان 1030396 تاملات فلسفی
http://geonot.znu.ac.ir/ دانشگاه زنجان 1030396 اندیشه جغرافیا
http://jecrd.znu.ac.ir/ دانشگاه زنجان 1030396 ترویج ارتباطات و توسعه روستایی
http://jmpb.znu.ac.ir/ دانشگاه زنجان 1030396 زیست فناوری گیاهان دارویی
http://www.nowavari.ir/ انجمن مدیریت فناوری ایران 1030397 مدیریت نوآوری
http://Jcns.iauahvaz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400 علوم تغذیه و گیاهان زراعی
http://Ijhc.iauahvaz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400 International Journal of Heterocyclic Chemistry
http://jwc.iauahvaz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400 Scientific Research Quarterly of :WOMAN AND CULTURE
http://wsej.iauahvaz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400 Journal of Water Science & Engineering
http://pubs.jz.ac.ir/ جامعه الزهرا 1030401 زن و خانواده
jsi-isa.ir انجمن جامعه شناسی 1030404 جامعه شناسی ایران
jss-isa.ir انجمن جامعه شناسی 1030404 مطالعات اجتماعی ایران
http://cropjournal.qodsiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد شهر قدس 1030405 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
http://www.revueplume.ir/ انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه 1030407 نشریه انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
http://www.spba.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 نشریه قدرت نرم
http://www.ipoba.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 الگوی پیشرفت اسلامی ایران
http://www.iabaj.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 بیداری اسلامی
http://www.thbaj.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 تحول در علوم انسانی
gfs.wrc.ir انجمن زن و خانواده 1030411 مطالعات جنسیت و خانواده
http://elahiyatehonar.isoa.ir/ مدرسه اسلامی هنر 1030413 الهیات هنر
http://journal.asi.org.ir/ انجمن انسان شناسی ایران 1030415 مجله انسان شناسی
http://majaleh.markazfeqhi.com/ مرکز فقهی ائمه اطهار 1030419 فقه و اجتهاد
http://ijli.uoz.ac.ir/ دانشگاه زابل 1030424 مجله ایرانی مسائل زبانی
http://cropscience.uoz.ac.ir/ دانشگاه زابل 1030424 تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
http://jldr.uoz.ac.ir/ دانشگاه زابل 1030424 Journal of Land Degradation& Restoration
http://journals.wtiau.ac.ir دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 1030431 معمار شهر
http://jferm.khatam.ac.ir/ دانشگاه خاتم 1030435 فصلنامه مدلسازی و مهندسی مالی
http://www.qjmst.ir/ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی 1030436 علوم و فنون نظامی

http://www.dfsr.ir/
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی 1030436 مطالعات آینده پژوهی
http://irt.khoiau.ac.ir دانشگاه آزاد واحد خرم آباد 1030439 تفسیر متون وحیانی
http://are.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 Applied Research on English Language
http://gpj.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 Gas Processing
http://ies.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 International Economics Studies
http://ijet.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 Iranian Journal of Environmental Technology 
http://jcomsec.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 Journal of Computing and Security
http://relf.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 Revue des Études de la Langue Française
http://jac.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 آب و هواشناسی کاربردی
http://ue.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 اقتصاد شهری
http://enr.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 اقتصاد منابع طبیعی
http://coth.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 الهیات تطبیقی
http://rall.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 بحوث فی اللغه العربیه
http://sppl.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)
http://ijp.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پترولوژی
http://rhpir.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهشنامه تاریخی انقلاب اسلامی
http://rjwph.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهشنامه حکمت اهل بیت
http://jpll.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)
http://jhr.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های تاریخی
http://jssr.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
http://far.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های حسابداری مالی
http://ssoss.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
http://nrgs.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های زبانشناختی قرآن
http://jrl.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های زبان شناسی
http://hsrn.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های علوم انسانی نقش جهان
http://cbs.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
http://tbj.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 تاکسونومی و بیوسیستماتیک
http://nmrj.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 تحقیقات بازاریابی نوین
http://jgr.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 تحقیقات جغرافیایی
http://jas.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 جامعه شناسی کاربردی
http://gep.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
http://eol.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 حقوق اقتصادی
http://pik.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 دانش سیاسی و بین الملل
http://ppls.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 روانشناسی مثبت
http://nea.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 رویکردهای نوین آموزشی
http://ijpb.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 زیست شناسی گیاهی ایران
http://bjm.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 زیست شناسی میکروارگانیسم ها
http://liar.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 فنون ادبی
http://mph.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 متافیزیک
http://rpll.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 متن شناسی ادب فارسی
http://jpom.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 مدیریت تولید و عملیات
http://amf.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 مدیریت دارایی و تأمین مالی
http://urs.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای
http://isee.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 هوش محاسباتی در مهندسی برق
www.sauesjournal.net دانشگاه حکیم سبزواری 1030442 Studies of Architecture, Urbanism and Environmental Sciences
http://www.mizbanfgg-uast.ac.ir/ میزبان بابلسر 1030444 مجله مطالعات هتلداری و میزبانی
http://www.pjam.ir/ طب اعتیاد 1030446 فصلنامه طب اعتیاد
http://jar.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 پژوهشهای کشاورزی
http://jpir.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
http://jbse.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 مهندسی زیست سامانه
http://jamr.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 تحقیقات مکانیک کاربردی
http://tels.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 Journal of Teaching English Lnaguage Studies
http://www.armanshahrjournal.com/ معماری و شهرسازی آرمان شهر 1030450 نشریه علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان شهر
http://isecure.sinaweb.net/ انجمن رمز ایران 1030452 The ISC International Journal of Information Security
http://www.jhpr.ir بیمارستان بقیه الله 1030453 hospital practice and research
www.ijtmgh.com بیمارستان بقیه الله 1030453 International Journal of Travel Medicine and Global Health
http://www.jmpragmatics.com/ دکتر ضیاء تاج الدین 1030454 Journal of Multilingual Pragmatics
http://www.ghazavat.org/ دادگستری تهران 1030456 فصلنامه علمی تخصصی قضاوت
http://www.maarefehosseini.ir/ پژوهشگاه امام حسین 1030458 آیت بوستان
http://www.aghlodin.ir/ آیة الله احمد بهشتی 1030459 فصلنامه عقل و دین
http://uwej.ir/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1030285 نشریه مهندسی زیر دریا