اطلاع رسانی شناسه دی او آی در خبرگزاری ها
1395-05-10
اطلاع رسانی شناسه دی او آی در خبرگزاری ها
اطلاع رسانی صدور شناسه دی او آی از طریق روابط عمومی و بین الملل دانشگاه صنعتی شریف به خبرگزاری ها انجام گرفت. ضمن تشکر از روابط عمومی دانشگاه، برخی موارد اطلاع رسانی به شرح زیر است