صدور اولین شناسه DOI برای نشریات انجمن شیمی
1395-05-04
صدور اولین شناسه DOI برای نشریات انجمن شیمی

 اولین شناسه DOI برای نشریه    Physical Chemistry Research   انجمن شیمی صادر شد. این شناسه  به صورت خودکار در سامانه نشریه  ثبت شد.

برای مشاهده به این آدرس مراجعه کنید

 

QM/MM Study on the Mechanism of Aminophenol Oxidation by Functionalized β-Cyclodextrin as Oxidase Nanomimic

Article 1Volume 4, Issue 4, Autumn 2016, Page 519-530  XMLPDF (502 K)
Document Type: Regular Article
DOI: 10.22036/pcr.2016.15366

 

http://physchemres.org/issue_1990_2967_Volume+4%2C+Issue+4%2C+Autumn+2016%2C+Page+519-818.html