سامانه یکپارچه نشر الکترونیک (سیناوب) - اسامی دانشگاه هایی که کد DOI را اخذ نموده اند

دانشگاهها و موسساتی که کد اختصاصی دریافت کرده اند

 

DOI Prefix Publisher
10.22034 Sharif Pardazeshgar Danesh Co. (Sinaweb)
10.22035 Institute for Social and Cultural Studies
10.22036 Iranian Chemical Society
10.22037 Shahid Beheshti University of Medical Sciences
10.22038 Mashhad University of Medical Sciences 
10.22039 Caspian Journal of Computational & Mathematical Engineering
10.22040 Hajtaleb Medical Complex of Alternative Medicine
10.22041 Iranian Society for Biomedical Engineering
10.22042 Iranian Society of Cryptology 
10.22043 Iranian Mycological Society 
10.22044 Shahrood University of Technology 
10.22045 Pasteur Institute of Iran
10.22046 Language Art Journal
10.22047 Academy of Science of Iran
10.22048 Torbat University
10.22049 Azarbaijan Shahid Madani University
10.22050 Petroleum University of Technology 
10.22051 Alzahra University
10.22052 University of Kashan
10.22053 Journal of Safety, Environment and Health Research
10.22054 Allameh Tabatabe'i University Press
10.22055 Shahid Chamran University of Ahvaz 
10.22056 Iranian Journal of Insurance Research
10.22057 NAZAR Research Centre
10.22058 Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan
10.22059 University of Tehran
10.22060 Amirkabir University of Technology
10.22061 Shahid Rajaee Teacher Training University
10.22062 Kerman University of Medical Sciences
10.22063 Iran Polymer and Petrochemical Institute
10.22064 Iranian Society of Acoustics and Vibration - Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics
10.22065 Iranian Society of Structural Engineering
10.22066 Center for International Legal Affairs - International Law Review Journal
10.22067 Ferdowsi University of Mashhad Press
10.22068 Iran University of Science and Technology
10.22069 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resourse          
10.22070 Shahed University
10.22071  Geological survey and mineral exploration Iran 
10.22072 Vali-e-Asr University of Rafsanjan 

 

 

عناوین تعدادی از نشریات که دی او آی ردیافت کرده اند

 
https://ijmge.ut.ac.ir/


دانشکده فنی تهران

https://jcamech.ut.ac.ir دانشکده فنی تهران
http://geopersia.ut.ac.ir دانشکده فنی تهران
https://jcpeng.ut.ac.ir دانشکده فنی تهران
https://geopersia.ut.ac.ir/ دانشکده فنی تهران
http://eej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
http://miscj.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
http://ceej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
http://mej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
http://ilt.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://eenr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jem.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://tat.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://urdp.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qjsd.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jplr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qjpl.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jclr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qrsm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://rctall.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qpss.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jrlat.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qric.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jiee.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://joer.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://rjsw.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://rjqk.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://ijer.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://irisk.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://wph.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qjik.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://tssq.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jpe.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://ajsm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://ls.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qccpc.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jep.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qjss.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jks.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jti.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://ltr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://soece.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://qjma.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://cs.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jcps.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jmsd.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://jims.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://ims.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
http://tms.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی
jcsm.atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی
http://journals.sbmu.ac.ir/iej/index دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://jml.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jontoe.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://ijar.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://rmb.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jera.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://hii.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://hph.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://tqh.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jjhjor.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jfm.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jlr.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jab.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://rds.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://edp.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jap.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://bmr.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jwsps.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://psychstudies.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jwfs.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://jitf.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س)
http://aojnmb.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://apjmt.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://ajp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://fmej.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://ijp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://ijbms.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://ijmp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://ijn.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://ijorl.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jctm.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jdmt.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jfh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jmrh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://psj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://nmj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://rcm.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://abjs.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jpsr.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://ebcj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jfmh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jreh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://mjms.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jmds.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://ijogi.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jmmc.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://nnj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://jad.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://jas.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://jad.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://jias.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://jme.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://aral.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://iom.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://shm.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://jsfm.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://jiwee.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://tuse.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود
http://ijee.ias.ac.ir/ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
http://ibj.pasteur.ac.ir/ انجمن پاستور ایران
http://ijmc.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان
http://comb-opt.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
http://tava.isav.ir/ انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران
http://www.analchemres.org/ Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
http://www.inorgchemres.org/ Inorganic Chemistry Research
http://www.nanochemres.org/ Nanochemistry Research
http://www.orgchemres.org/ Organic Chemistry Research
http://www.physchemres.org/ Physical Chemistry Research
http://www.cjcomputmathengin.com Caspian Journal of Computational & Mathematical Engineering
http://www.languageart.ir LANGUAGE ART
http://mi.iranjournals.ir/ انجمن قارچ شناسی
http://saffron.torbath.ac.ir/ دانشگاه تربت حیدریه
http://tava.isav.ir/ انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
http://jsce.ir/ انجمن مهندسی سازه ایران
http://poj.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
http://basparesh.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
http://jips.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
http://www.jpmb-gabit.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
http://jir.irc.ac.ir/ پژوهشکده بیمه