ردیف آدرس نشریه صاحب امتیاز نشریه کد مشتری عنوان نشریه
1 http://ijasr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Agricultural Science and Research
2 http://ijfaes.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies
3 http://ijrms.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Research in Materials Science
4 http://jfbt.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Food Biosciences and Technology
5 http://progressbiomaterials.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Progress in Biomaterials
6 http://jae.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 اقتصاد کاربردی
7 http://jrs.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پژوهشنامه ادیان
8 http://cpes.srbiau.ac.ir/ 1030003 تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
9 http://jfksa.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
10 http://jiamp.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 شناخت و کاربرد گیاهان دارویی
11 http://jest.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
12 http://jcm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت فرهنگی
13 http://jhse.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مهندسی سازه های آبی
14 http://ijaud.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Architecture and Urban Development
15 http://ijim.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Industrial Mathematics
16 http://ijss.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Social Sciences
17 http://jptc.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Physical & Theoretical Chemistry
18 http://jmfr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 آینده پژوهی مدیریت
19 http://jaeer.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
20 http://pi.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 جستارهای فلسفی
21 http://daneshnameh.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانشنامه
22 http://js.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم پایه
23 http://jfil.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مبانی فقهی حقوق اسلامی
24 http://jisds.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات توسعه اجتماعی ایران
25 http://wsrcj.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی – پژوهشی)
26 http://ijdea.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Data Envelopment Analysis
27 http://ijmbr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Management and Business Research
28 http://jacet.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
29 http://www.jtaphys.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of Theoretical and Applied Physics
30 http://he.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 انسان و محیط زیست
31 http://jhcin.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 تاریخ و تمدن اسلامی
32 http://sarzamin.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 جغرافیایی سرزمین
33 http://jlap.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانشنامه حقوق و سیاست
34 http://jftn.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم غذایی و تغذیه
35 http://jomm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت بازاریابی
36 http://mediastudies.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات رسانه ای
37 http://iss.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 نظام ها و خدمات اطلاعاتی
38 http://www.ijest.org/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Environmental Science and Technology
39 http://ijmase.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of MArine Science and Engineering
40 http://jes.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal oF English Studies
41 http://lapoetique.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 La Poetique
42 http://jcp.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پاتوبیولوژی مقایسه ای
43 http://jrnr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
44 http://jma.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 حسابداری مدیریت
45 http://ijpa.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 رسالت مدیریت دولتی
46 http://jasr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 علوم و تحقیقات هوافضا
47 http://jhm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مدیریت بهداشت و درمان
48 http://ums.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 مطالعات مدیریت شهری
49 http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 هویت شهر
50 http://ijewr.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 International Journal of Energy and Water Resources
51 http://www.ijest.org/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003
International Journal of Environmental Science and Technology
52 http://ijfma.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003
International Journal of Environmental Science and Technology
53 http://jnrm.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 Journal of New Researches in Mathematics
54 http://jsde.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 پایداری توسعه و محیط زیست
55 http://jik.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1030003 دانش سرمایه گذازی
56 http://www.qjcr.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of Computer and Robotics
57 http://www.qjie.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of Optimization in Industrial Engineering
58 http://www.qjseg.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 Journal of the Structural Engineering and Geotechnics
59 http://soij.qiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 space ontology international journal
60 http://www.jdem.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1030006 مجلـه مـدیـریـت، توسعـه و تـحـول
61 http://ipsajournal.ir/ انجمن علوم سیاسی 1030007 پژوهشنامه علوم سیاسی
62 http://bims.iranjournals.ir/ انجمن ریاضی ایران 1030008 Bulletin of the Iranian Mathematical Society
63 http://mct.iranjournals.ir/ انجمن ریاضی ایران 1030008 فرهنگ و اندیشه ریاضی
64 http://ijpr.sbmu.ac.ir/ دانشکده داروسازی شهید بهشتی 1030009 The Iranian Journal of Pharmaceutical Research
65 http://www.jtst.ir/ موسسه نساجی امروز، نشریه علوم و فناوری نساجی 1030011 علوم و فناوری نساجی
66 http://www.ijcr.ir/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1030013 تحقیقات فرهنگی ایران
67 http://www.isih.ir/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1030013 مطالعات میان رشته ای
68 http://uoe.sinaweb.net/ دانشگاه محیط زیست 1030015 فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست
69 http://journal.sharif.ir/journals/sjie/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی صنایع و مدیریت
70 http://journal.sharif.ir/journals/sjce/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی عمران
71 http://journal.sharif.ir/journals/sjme/ دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی 1030016 مهندسی مکانیک
72 http://jad.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of AI and Data Mining
73 http://jas.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Algebraic Systems
74 http://jad.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
75 http://jias.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Intelligent Automation Systems
76 http://jme.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 Journal of Mining and Environment
77 http://aral.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
78 http://iom.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مدیریت سازمان صنعتی
79 http://shm.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مدیریت منابع انسانی در ورزش
80 http://jsfm.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مکانیک سازه ها و شاره ها
81 http://jiwee.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مهندسی آب و محیط زیست ایران
82 http://tuse.shahroodut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شاهرود 1030017 مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
83 http://ijogst.put.ac.ir/ دانشگاه صنعت نفت آبادان 1030019 Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology
84 http://www.ivj.ir/ دانشگاه شهید چمران مجله دامپزشکی 1030020 مجله دامپزشکی ایران
85 http://afagh.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 آفاق الحضاره الاسلامیه
86 http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 ادبیات پارسی معاصر
87 http://economics.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 اقتصاد تطبیقی
88 http://elmodin.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهش های علم و دین
89 http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
90 http://economichistory.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
91 http://alavi.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهشنامه علوی
92 http://socialhistory.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 تحقیقات تاریخ اجتماعی
93 http://fabak.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 تفکر و کودک
94 http://socialstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جامعه پژوهی فرهنگی
95 http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جستارهای تاریخی
96 http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 جستارهای سیاسی معاصر
97 http://wisdom.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 حکمت معاصر
98 http://mediastudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 رسانه و فرهنگ
99 http://languagestudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 زبان شناخت
100 http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 زبان و زبان‌شناسی
101 http://occidentstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 غرب شناسی بنیادی
102 http://philosophy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 فلسفه علم
103 http://classicallit.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 کهن نامه ادب پارسی
104 http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 منطق پژوهی
105 http://mysticism.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 عرفان معاصر
106 http://qurancalligraphy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 کتابت قرآن
107 http://womenstudy.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1030021 پژوهش نامه زنان
108 http://www.wwjournal.ir/ شرکت مهندسین مشاور آب و فاضلاب 1030022 فصلنامه علمی- پژوهشی آب و فاضلاب
109 http://mathco.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Control and Optimization in applied Mathematics
110 http://icc.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Iranian Chemical Communication
111 http://ijac.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Iranian Journal of Analytical Chemistry
112 http://jphys.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 اپتوالکترونیک نظری و کاربردی
113 http://comlitk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 ادب‌نامه تطبیقی
114 http://sil.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 بررسی­‌های حقوق بین­‌الملل
115 http://psp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 برنامه ریزی کالبدی فضایی
116 http://prl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
117 http://phe.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
118 http://indeco.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
119 http://ifr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های مالیه اسلامی
120 http://qjlre.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه ایرانی آموزش و یادگیری ترکیبی
121 http://cjr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشنامه فقه مدنی
122 http://tecstr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی
123 http://psr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش‌های علوم سیاسی
124 http://are.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای کاربردی در محیط زیست
125 http://nra.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهشهای نوین درحسابداری
126 http://pnh.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پیک نور علوم انسانی
127 http://pnb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پیک نور علوم پایه
128 http://rnch.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 تحقیقات نانو در شیمی
129 http://bdnr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 تنوع زیستی و منابع طبیعی
130 http://iris.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 جمهوری اسلامی و نظام بین الملل
131 http://gaa.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 حسابداری دولتی
132 http://enlaw.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 حقوق محیط زیست
133 http://jcft.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 خانواده درمانی
134 http://irk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دانش انقلاب اسلامی
135 http://grup.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)
136 http://jscd.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
137 http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
138 http://quran.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
139 http://pms.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
140 http://clk.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
141 http://sc.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
142 http://aaan.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 رهیافت های کاربردی در علوم دامی
143 http://clpsy.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روان شناسی بالینی و آزمایشی
144 http://raae.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روانشناسی ارزش های اسلامی
145 http://lib.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 روش شناسی مطالعات دینی
146 http://islamiclinguistics.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 زبانشناسی اجتماعی
147 http://ocam.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 شیمی آلی و پلیمر
148 http://snp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 صهبای نور (پژوهش نامه دین و دانش)
149 http://ico.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فرهنگ و تشکیلات اسلامی
150 http://ee.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
151 http://pab.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
152 http://aep.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
153 http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
154 http://ipom.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
155 http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
156 http://egdr.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
157 http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی – ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
158 http://hpj.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت
159 http://eab.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
160 http://etl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
161 http://ipp.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 فیزیک کوانتومی
162 http://ego.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 کارآفرینی و اشتغال مولد
163 http://stat.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 گستره‌ علوم آماری
164 http://psychad.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مجله ایرانی روانشناسی کودک و نوجوان
165 http://epcj.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 محیط زیست، آلودگی و حفاظت
166 http://religion.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
167 http://pl.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مطالعات داستانی
168 http://fmss.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مطالعات مبانی مدیریت در ورزش
169 http://gdrae.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 پژوهش های رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی
170 http://ie.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
171 http://anb.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 آموزه های نهج البلاغه
172 http://jtethys.journals.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور 1030023 Journal of Tethys
173 http://lst.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 Journal of Live Stock Sciecne and Technology
174 http://jll.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادب و زبان فارسی
175 http://jrl.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادبیات پایداری
176 http://jcl.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 ادبیات تطبیقی
177 http://jab.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 بیوتکنولوژی کشاورزی
178 http://jak.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 دانش حسابداری
179 http://jsse.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 علوم و مهندسی جداسازی
180 http://jis.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 مطالعات ایرانی
181 http://jir.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی
182 http://jdc.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 مجله توسعه و سرمایه
183 http://jmmrc.uk.ac.ir/ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1030024 journal of mahani mathematical research center
184 http://www.rahnaameh.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری 1030025 ره نامه سیاستگذاری
185 http://ijerr.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Environmental Resources Research
186 http://ijlp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Int. J. Lignocellulosic Products
187 http://ijpp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 International Journal of Plant Production
188 http://ijar.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Iranian Journal of Aquatics Research
189 http://psj.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Poultry Science Journal
190 http://jwfst.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل
191 http://jead.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 کارآفرینی در کشاورزی
192 http://japu.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله بهره برداری و پرورش آبزیان
193 http://jopp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله پژوهش‌های تولید گیاهی
194 http://jwsc.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک
195 http://ejcp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله تولید گیاهان زراعی
196 http://ejsms.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله مدیریت خاک و تولید پایدار
197 http://jrm.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 مجله مرتعداری
198 http://ejrr.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان
199 http://ejang.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
200 http://ejfpp.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی
201 http://caschemistry.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Chemistry
202 http://cjms.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Mathematical Sciences
203 http://casphysics.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Caspian Journal of Physics
204 http://sc.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 Journal of Genetic Resources
205 http://tpmr.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری
206 http://jes.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه اقتصاد کلان
207 http://jsy.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان
208 http://lps.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه حقوق تطبیقی
209 http://asp.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
210 http://jem.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه مدیریت اجرایی
211 http://msb.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
212 http://grrs.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 پژوهش‌های جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی
213 http://jsn.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 جامعه و محیط زیست
214 http://artech.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 دو فصلنامه هنر بومی
215 http://jre.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 دوفصلنامه کاوش‌های دینی با رویکرد فلسفه دین
216 http://ssi.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
217 http://quraan.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه قرآن و علوم بشری
218 http://shahr.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری
219 http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
220 http://eps.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مطالعات برنامه ریزی آموزشی
221 http://shrm.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 مدیریت منابع انسانی پایدار
222 http://jpir.journals.umz.ac.ir/ دانشگاه مازندران 1030027 فصلنامه سیاست و روابط بین الملل
223 http://www.urbstudies.ir/ دانشگاه کردستان نشریه مطالعات شهری 1030028 فصلنامه مطالعات شهری
224 http://www.analchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
225 http://www.inorgchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Inorganic Chemistry Research
226 http://www.nanochemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Nanochemistry Research
227 http://www.orgchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Organic Chemistry Research
228 http://www.physchemres.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 Physical Chemistry Research
229 http://www.iranchemedu.org/ انجمن شیمی ایران 1030029 مجله آموزش شیمی
230 http://iaall.iranjournals.ir/ انجمن زبان و ادبیات عربی 1030030 مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها
231 http://smt.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 اندیشه مدیریت راهبردی
232 http://law.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 پژوهشنامه حقوق اسلامی
233 http://nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
234 http://danesh.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دانش سیاسی
235 http://ifr.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی – اسلامی
236 http://ies.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
237 http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 دین و ارتباطات
238 http://quran.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق (ع) 1030033 مطالعات قرآن و حدیث
239 http://www.agronanobio.com/ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 1030034 Journal of Agricultural Nano and Biotechnology
240 http://iar.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iran Agricultural Research
241 http://ijsts.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Science and Technology (Sciences)
242 http://ijstc.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
243 http://ijste.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
244 http://ijstm.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
245 http://ijmf.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Materials Forming
246 http://ijes.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Economic Studies
247 http://mbrc.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Molecular Biology Research Communications
248 http://jtls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Journal of Teaching Language Skills
249 http://ijvr.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Iranian Journal of Veterinary Research
250 http://plsj.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 Persian Literary Studies Journal
251 http://jba.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 بوستان ادب
252 http://jcr.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 پژوهش‌های برنامه درسی
253 http://jaa.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 پیشرفت‌های حسابداری
254 http://jrt.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
255 http://jsli.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مجله مطالعات آموزش و یادگیری
256 http://jcls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مطالعات ادبیات کودک
257 http://jls.shirazu.ac.ir/ دانشگاه شیراز 1030035 مطالعات حقوقی
258 http://quarterly.risstudies.org/ پژوهشکده مطالعات راهبردی 1030036 فصلنامه مطالعات راهبردی
259 http://jmm.iranjournals.ir/ دانشگاه امام علی ع 1030038 فصلنامه مدیریت نظامی
260 http://ancr.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Advances in Nanocomposite Research (ANR)
261 http://ijnaa.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
262 http://ijce.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Iranian Journal of Cognition and Education (IJCE)
263 http://jhmtr.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Journal of Heat and Mass Transfer Research
264 http://civiljournal.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin
265 http://macs.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 Mechanics of Advanced Composite Structures
266 http://mseee.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040
The Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering
267 http://jtie.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مهندسی زیر ساخت حمل و نقل
268 http://aaj.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 نشریه هنرهای کاربردی
269 http://ppj.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 particle physics journal
270 http://project.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 project management
271 http://book.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 کتاب پژوهش سمنان
272 http://www.informationliteracy.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 دوفصلنامه سواد اطلاعاتی
273 http://irjnm.tums.ac.ir/ دکتر بیگی مجله پزشکی هسته ای 1030041 Iranian Journal of Nuclear Medicine
274 http://www.ijissm.org/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی 1030043 International Journal of Information, Security,
275 http://jbcp.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
276 http://jepecs.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045
Journal of Electric Power & Energy Conversion Systems
277 http://jqepo.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
278 http://rsci.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 پژوهشنامه علم سنجی
279 http://iws.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام
280 http://rl.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 فصلنامه ادبیات مقاومت
281 http://negareh.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 فصلنامه نگره
282 http://ecnm.shahed.ac.ir/ دانشگاه شاهد 1030045 مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
283 http://immunoreg.shahed.ac.ir/ مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد 1030377 Immunoregulation
284 http://www.ijte.ir/ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 1030046 International Journal of Transportation Engineereing
285 http://jte.sinaweb.net/ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 1030046 فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی حمل و نقل
286 http://ijee.ias.ac.ir/ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1030047 فصلنامه آموزش مهندسی ایران
287 http://ijsom.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048
International Journal of Supply and Operations Management
288 http://ijsom.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 دو فصلنامه برنامه درسی:نظریه و عمل
289 http://serd.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
290 http://jcp.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 فصلنامه روانشناسی شناختی
291 http://jsmt.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله پژوهش در طب ورزشی و فناوری
292 http://jrsm.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
293 http://erj.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله پژوهش های تربیتی
294 http://ijla.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله زبان شناسی کاربردی ایران
295 http://jpll.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله زبان و ادبیات فارسی
296 http://jsci.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مجله علوم دانشگاه خوارزمی
297 http://ijal.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 مسائل اجتماعی ایران
298 http://rph.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه پژوهش در سلامت روان شناختی
299 http://jeg.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه زمین شناسی مهندسی
300 http://jgs.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه علوم جغرافیایی
301 http://lps.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه فقه و علوم تطبیقی
302 http://ijal.tmu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه مسائل اجتماعی
303 http://jls.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 نشریه مطالعات و تحقیقات ادبی
304 http://www.nbr.khu.ac.ir/ دانشگاه خوارزمی 1030048 یافته های نوین در زیست شناسی
305 http://geochem.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی زرند 1030049 ژئوشیمی
306 http://rsr.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش در توانبخشی ورزشی
307 http://nbsh.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های باستان شناسی ایران (علمی – پژوهشی)
308 http://csr.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های جامعه شناسی معاصر
309 http://rjhll.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی( علمی – پژوهشی)
310 http://smms.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی( علمی- پژوهشی )
311 http://rjir.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی)
312 http://asj.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری
313 http://psj.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی
314 http://ab.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه فن آوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی)
315 http://ppt.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی(علمی-پژوهشی)
316 http://nab.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
317 http://aes.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
318 http://ier.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید
319 http://nfag.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1030050 یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی
320 http://navy.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 علوم و فناوری دریا
321 http://ijmt.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 فصلنامه علمی – تخصصی دریا فنون
322 http://rmt.iranjournals.ir/ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1030051 فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش در مدیریت آموزش علوم دریایی
323 http://www.energyequipsys.com/ دکتر کوثری مجله نفت 1030052 Energy Equipment and Systems
324 http://qsf.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک
325 http://clq.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی
326 http://cls.iranjournals.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 1030053 فصلیه دراسات الادب المعاصر
327 http://poj.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 Polyolefins Journal
328 http://basparesh.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 بسپارش
329 http://jips.ippi.ac.ir/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 1030055 علوم و تکنولوژی پلیمر
330 http://wala.vru.ac.ir/ دانشگاه ولیعصر رفسنجان 1030058 Wavelet and Linear Algebra
331 http://jct.araku.ac.ir/ دانشگاه اراک 1030059 مجله سلول و بافت (Cell & Tissue Journal)
332 http://jtd.iranjournals.ir/ جهاد دانشگاهی صنعتی شریف(توسعه تکنولوژِی صنعتی) 1030060 دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی
333 http://jpst.ripi.ir/ پژوهشگاه صنعت نفت 1030061 Journal of Petroleum Science and Technology
334 http://pr.ripi.ir/ پژوهشگاه صنعت نفت 1030061 پژوهش نفت
335 http://raj.smc.ac.ir/ دانشکده شهید محلاتی 1030062 انسان پژوهی دینی
336 http://avj.smc.ac.ir/ دانشکده شهید محلاتی 1030062 نشریه اندیشنامه ولایت
337 http://www.jpmb-gabit.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان 1030063 Journal of Plant Molecular Breeding
338 http://mi.iranjournals.ir/ انجمن قارچ شناسی ایران 1030064 Mycologia Iranica
339 http://sspp.iranjournals.ir/ مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 1030065 مطالعات راهبردی جهانی شدن
340 http://www.bmmj.org/ انجمن بیوشیمی فیزیک ایران خانم دکتر دیو سالار 1030067 Biomacromolecular Journal
341 http://jmst.sinaweb.net/ دانشگاه علوم دریایی خرمشهر 1030068 مجله علوم و فنون دریایی
342 http://www.joem.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه مدیریت بحران 1030069 نشریه مدیریت بحران
343 http://www.ijscl.net/ مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد 1030070 International Journal of Society, Culture & Language
344 http://ijhpm.com/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1030072 International Journal of Health Policy and Management
345 http://resalah.journal.taqrib.info/ مجمع تقریب مذاهب اسلامی 1030073 رساله التقریب
346 http://hrm.iranjournals.ir/ دانشگاه امام حسین ع مجله مدیریت 1030074 پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی
347 http://www.theoryofgroups.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 International Journal of Group Theory
348 http://www.combinatorics.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 Transactions on Combinatorics
349 http://math-sci.iranjournals.ir/ دکتر عبداللهی دانشگاه اصفهان 1030075 نشریه ریاضی و جامعه
350 http://hablolmatin.dmsonnat.ir/ دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت 1030077 حبل المتین
351 http://vefagh.dmsonnat.ir/ دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت 1030077 خبرنامه وفاق
352 http://www.bagh-sj.com/ مرکز پژوهشی هنر و معماری 1030078 فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر
353 http://www.manzar-sj.com/ مرکز پژوهشی هنر و معماری 1030078 مجله علمی-ترویجی منظر
354 http://www.jaco-sj.com/ مرکز پژوهشی هنر و معماری 1030078 هنر و تمدن شرق
355 http://ijme.iranjournals.ir/ انجمن مهندسی معدن ایران 1030079 مهندسی معدن
356 http://arww.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 tewater
357 http://ges.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 جغرافیا و پایداری محیط
358 http://jap.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 روانشناسی پیری
359 http://rp.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 فصلنامه ادبیات داستانی سابق
360 http://jccl.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 کاوش نامه ادبیات تطبیقی
361 http://ipes.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
362 http://jlw.razi.ac.ir/ دانشگاه رازی کرمانشاه 1030080 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
363 http://www.ijnnonline.net/ انجمن نانو فناوری ایران 1030082
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
364 http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 حکمت سینوی (مشکوه النور)
365 http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
366 http://edus-islam.isuw.ac.ir/ دانشگاه امام صادق ع واحد خواهران 1030083 دوفصلنامه علمی – ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
367 http://www.ijoma.org/ دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت 1030084 International Journal of Management Academy
368 http://www.ijps.ir/ انجمن متخصصان علوم دارویی 1030085 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
369 http://ceij.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Civil Engineering Infrastructures Journal
370 http://jdesert.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Desert
371 http://energyequipsys.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Energy Equipment and Systems
372 http://geopersia.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Geopersia
373 http://ijmge.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Int. Journal of Mining & Geo-Engineering
374 http://ijat.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 International Journal of Architectural Technology
375 http://ijer.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 International Journal of Environmental Research
376 http://ijhst.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086
International Journal of Horticultural Science and Technology
377 http://ijwr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086
378 http://ier.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Economic Review
379 http://archsci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086
Iranian Journal of Archaeology and Archaeological sciences
380 http://ijes.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Environmental Sciences
381 http://ijms.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Management Studies
382 http://ijvm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Iranian Journal of Veterinary Medicine
383 http://jamech.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Applied Mechanics
384 http://jcpeng.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Chemical and Petroleum Engineering
385 https://jcis.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Contemporary Islamic Studies
386 http://jcpolicy.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Cyberspace Policy
387 http://jer.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Entrepreneurship Research
388 http://jfabe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Food and Bioprocess Engineering
389 http://www.jlse.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Life Science Engineering
390 http://jmr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Mycology Research
391 http://jsciences.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
392 http://jufgnsm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
393 http://jnec.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Natural Environment Change
394 http://jpogr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Political Geography Research
395 http://jpoll.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Pollution
396 http://pbiosci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 Progress in Biological Sciences
397 http://jalit.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 ادب عرب
398 http://jpl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 ادب فارسی
399 http://ije.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 اکوهیدرولوژی
400 http://jal-lq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 اللغه العربیه و آدابها
401 http://jci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 به زراعی کشاورزی
402 http://jacb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 به نژادی گیاهان زراعی و باغی
403 http://iijs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 بین المللی علوم (منتشر نمی شود)
404 http://jor.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش ادبیات معاصر جهان
405 http://rl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش نامه
406 http://jrg.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود)
407 https://jurbangeo.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
408 http://jqst.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های قرآن و حدیث
409 http://japr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های کاربردی روانشناختی
410 http://jcrir.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی
411 http://jhic.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
412 http://jsaghalain.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه ثقلین
413 http://jlcr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
414 https://ijar.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
415 http://jis.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای ایرانشناسی
416 https://jhgr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای جغرافیای انسانی
417 http://jphgr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای جغرافیای طبیعی
418 http://jrur.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای روستائی
419 http://jflr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی
420 http://jolr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای زبانی
421 http://jhss.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای علوم تاریخی
422 http://jorr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 پژوهشهای فقهی
423 http://history.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تاریخ
424 http://ijswr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات آب و خاک ایران
425 http://ijaedr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
426 http://jlib.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
427 http://jrd.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 توسعه روستایی
428 http://jap.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 تولیدات دامی
429 http://jsal.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 جامعه شناسی هنر و ادبیات
430 http://joh.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حرکت
431 http://jclp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
432 http://jolt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 حقوق خصوصی
433 http://ijpps.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 دانش گیاهپزشکی ایران
434 http://jhsci.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 دانش مخاطرات
435 http://jwdp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 زن در توسعه و سیاست
436 http://jwica.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 زن در فرهنگ و هنر
437 http://jpsyhealth.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 سلامت روان شناختی
438 http://jfisheries.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 شیلات
439 http://ijhs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم باغبانی ایران
440 http://cs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم جنایی
441 http://ijas.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم دامی ایران
442 http://ijfcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 علوم گیاهان زراعی ایران
443 http://ijsp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران
444 http://jmk.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود)
445 http://jpq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه سیاست
446 http://acctgrev.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
447 http://jibm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی
448 http://jipa.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی
449 http://jitm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
450 http://jwsq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات جهان
451 http://jlq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)
452 http://jplsq.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
453 http://jjfil.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فقه و مبانی حقوق اسلامی
454 http://jop.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه
455 http://jpht.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه دین
456 http://jitp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فلسفه و کلام اسلامی
457 http://jesphys.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 فیزیک زمین و فضا
458 http://joa.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 کشاورزی (منتشر نمی شود)
459 http://jbiocontrol.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
460 http://jtcp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله آمایش سرزمین
461 http://jrm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله ادیان و عرفان
462 http://jihs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تاریخ علم
463 http://jte.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تحقیقات اقتصادی
464 http://jvr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)
465 http://gmj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله جهانی رسانه – نسخه فارسی
466 http://jflh.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود)
467 http://jflps.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
468 http://jpsyedu.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله روان شناسی و علوم تربیتی
469 http://jijas.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله علوم کشاورزی ایران
470 http://jlt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مجله مجتمع آموزش عالی قم
471 http://jes.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 محیط شناسی
472 http://jwim.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت آب و آبیاری
473 http://jscm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت سرمایه اجتماعی
474 http://jomc.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مدیریت فرهنگ سازمانی
475 http://jrwm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مرتع و آبخیزداری
476 http://jcep.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات اوراسیای مرکزی
477 http://jarcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات باستان شناسی
478 http://jcl.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات حقوق تطبیقی
479 http://jqclcs.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
480 http://jisr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
481 http://jmb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود)
482 http://ijbse.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 مهندسی بیوسیستم ایران
483 http://jnoe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نامه علوم اجتماعی
484 http://wrj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه بازیافت آب
485 http://jtc.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه تجاری سازیِ فنآوری
486 http://jed.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه توسعه کارآفرینی
487 http://jfwp.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه جنگل و فرآورده های چوب
488 http://jfe.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه دانشکده فنی
489 http://jmlm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه رشد و یادگیری حرکتی
490 http://jsmed.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه طب ورزشی
491 http://jfr.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
492 http://jsb.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه علوم زیستی ورزشی
493 http://jut.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه گردشگری شهری
494 http://jgenv.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه محیط جغرافیایی
495 http://jne.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه محیط زیست طبیعی
496 http://imj.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مدیریت صنعتی
497 http://jsm.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مدیریت ورزشی
498 http://jrels.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مطالعات حقوق انرژی
499 http://jmemari.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه معماری
500 http://jieng.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مهندسی صنایع
501 http://jcse.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری
502 http://jfaup.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
503 http://jfava.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
504 http://jfadram.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
505 http://jstmt.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان(نامه علوم اجتماعی سابق)
506 http://jhz.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 1030086 هنرهای زیبا
507 http://jmw.jia.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 1030089 فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها
508 http://vrf.iranjournals.ir/ دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی 1030090 Veterinary Research Forum
509 http://as.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 Algebraic Structures and Their Applications
510 http://aridbiom.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 خشکبوم
511 http://anm.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
512 http://ep.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 سیاست گذاری اقتصادی
513 http://smb.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 شهر و معماری بومی
514 http://grd.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوشنامه جغرافیایی مناطق بیابانی
515 http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی
516 http://bar.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 کاوشهای مدیریت بازرگانی
517 http://kq.haeri.ac.ir/ دانشگاه آیت اله حائری میبد 1030092 کتاب قیم
518 http://mcal.yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد 1030092 نقد ادب معاصر عربی
519 http://comb-opt.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 Communication in Combinatorics and Optimization
520 http://jalda.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093
The Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis
521 http://shia.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 ادبیات شیعه
522 http://molavi.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 دو فصلنامه مولوی پژوهی
523 http://safirekherad.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 صفیر خرد
524 http://jassf.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 علوم کاربردی ورزش و تندرستی
525 http://quran.azaruniv.ac.ir/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1030093 قرآن در آئینه پژوهش
526 http://aet.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Advances in Environmental Science and Technology
527 http://ijhfc.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell
528 http://jpst.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 Journal of Particle Science & Technology
529 http://armmt.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 تحقیقات پیشرفته در متابولیت ها و فناوری های میکروبی
530 http://jtdm.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
531 http://amt.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 فناوری مواد پیشرفته
532 http://jift.irost.ir/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1030094 مجله علوم و فناوری‌های نوین غذایی
533 http://www.sepehr.org/ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1030095 فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»
534 http://jacr.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096 Journal of Advances in Computer Research
535 http://ictedu.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096 فصلنامه علمی – پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
536 http://jfh.iausari.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1030096 فصلنامه نسیم تندرستی
537 http://www.jccs.ir/ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات 1030097 فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
538 http://www.tia-ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات 1030188 هنرهای سنتی اسلامی
539 http://entezami.sinaweb.net/ دانشگاه علوم انتظامی 1030098 انتظام اجتماعی
540 http://jir.irc.ac.ir/ پژوهشکده بیمه 1030099 پژوهشنامه بیمه
541 http://ri.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 Religious Inquiries
542 http://adyan.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهش های ادیانی
543 http://mazaheb.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهشنامه مذاهب اسلامی
544 http://ellf.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Etudes de Langue et Littérature Francaises
545 http://ijeh.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Iranian Journal of Environmental Hazards
546 http://ijrhr.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Iranian Journal of Ruminants Health Research
547 http://jacm.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Journal of Applied and Computational Mechanics
548 http://jhs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Journal of Hydraulic Structures
549 http://rals.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 Research in Applied Linguistics
550 http://jqe.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 اقتصاد مقداری
551 http://jall.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 اللغه والادب العربی
552 http://jiar.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 بررسی حسابداری
553 http://jrmbs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 پژوهش سیستم های بس ذره ای
554 http://paykareh.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 پیکره (پژوهش در هنرهای تجسمی)
555 http://qjsd.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 توسعه اجتماعی
556 http://plantproduction.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 تولیدات گیاهی
557 http://ajkrl.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دانش و پژوهش حقوقی
558 http://psychac.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دست آوردهای روان شناختی
559 http://jacp.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 دستاوردهای روانشناسی بالینی
560 http://aag.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 زمین شناسی کاربردی پیشرفته
561 http://education.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم تربیتی
562 http://pgjbs.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم زیستی خلیج فارس
563 http://jise.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 علوم و مهندسی آبیاری
564 http://plantprotection.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 گیاه پزشکی
565 http://jamm.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی
566 http://jac.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مشاوره کاربردی
567 http://jiops.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مطالعات روانشناختی صنعتی و سازمانی
568 http://slis.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
569 http://agrieng.scu.ac.ir/ دانشگاه شهید چمران 1030101 مهندسی زراعی
570 http://www.japem.ir/ دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس 1030102 الکترومغناطیس کاربردی
571 http://www.cgasa.ir/ دکتر مژگان محمودی 1030104
Categories and General Algebraic Structures with Applications
572 http://journal.ansarbank.com/ بانک انصار 1030105 نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی
573 http://jmvip.sinaweb.net/ دکتر کاوه کنگرلو انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر 1030106 مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر
574 http://www.pdm8.ir/ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 1030109 پژوهشنامه دفاع مقدس
575 http://www.negineiran.ir/ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 1030109 فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق
576 http://jntesr.bkatu.ac.ir/ دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان 1030110 فصلنامه فن آوری های نوین در مهندسی محیط زیست ومنابع تجدید پذیر
577 http://www.ijppb.ir/ دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان 1030110 مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران
578 http://www.ijf-isaforestry.ir/ انجمن جنگلبانی ایران 1030112 مجله جنگل ایران
579 http://www.rjpharmacognosy.ir/ انجمن فارماکوگنوزی ایران 1030114 Research Journal of Pharmacognosy
580 http://motaleaat.osool.ac.ir/ دانشگاه اصول دین 1030115 فصلنامه مطالعات ادبی-قرانی
581 http://jfl.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116
International Journal of Foreign Language Teaching and Research
582 http://www.jmatpro.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 Journal of Advanced Materials and Processing
583 http://mpmpjournal.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
584 http://ges.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 مجله جغرافیا و مطالعات محیطی
585 http://jipet.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 مجله روش های هوشمند در صنعت برق
586 http://dorredari.iaun.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 1030116 نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی
587 http://ijbihn.iauvaramin.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ورامین 1030117
International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials
588 http://www.jise.ir/ انجمن مهندسی صنایع ایران 1030118 Journal of Industrial and Systems Engineering
589 http://ier.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا 1030050 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم تولید
590 http://ijnrr.rifr-ac.org/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران 1030119 Iranian Journal of Natural Resources Research
591 http://ijbds.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120
International Journal of Business and Development Studies
592 http://cit.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120
International Journal of Communications and Information Technology
593 http://ijals2.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Applied Language Studies
594 http://ijas.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Archaeological Studies
595 http://ijfs.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 Iranian Journal of Fuzzy Systems
596 http://tpnms.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120
Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales
597 http://jmr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 پژوهش های مدیریت عمومی
598 http://jllr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 پژوهشنامه ادب غنایی
599 http://jacc.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 چشم‌انداز حسابداری و حسابرسی
600 http://gaij.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای
601 http://gdij.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه جغرافیا و توسعه
602 http://jsr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 فصلنامه مطالعات شبه قاره
603 http://jhr.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
604 http://jeps.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
605 http://ims.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها
606 http://jart.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مطالعات هنرهای تجسمی
607 http://jneh.usb.ac.ir/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1030120 مخاطرات طبیعی
608 http://elt.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 English Language Teaching
609 http://ijgpb.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding
610 http://ut.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 اندیشه شهر سازی
611 http://jplt.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهش نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
612 http://tolp.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهش های حقوق کیفری
613 http://jfs.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهشنامه آینده
614 http://rroltd.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 پژوهشنامه اندیشه های حقوقی
615 http://dastanpajuhi.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 داستان پژوهی
616 http://jfak.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دانش حسابداری مالی
617 http://at.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دو فصلنامه اندیشه معماری
618 http://hcin.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 دو فصلنامه‌ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی
619 http://gej.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 ژئوتکنیک
620 http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی
621 http://ejs.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 فقه پژوهی
622 http://lem.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 لسان مبین
623 http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مطالعات سیاسی جهان اسلام
624 http://qhs.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مطالعات قرآنی و روایی
625 http://mhre.journals.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1030121 مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی
626 http://jcvi.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Clinical Veterinary Investigation
627 http://elt.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of English Language Teaching and Learning
628 http://jies.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Iranian Elerctrochemical Society
629 http://breeding.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Plant Physiology and Breeding
630 http://jzd.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Journal of Zoonotic Diseases
631 http://france.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 Recherches en Langue et Litterature Françaises
632 http://france.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش زبان و ادبیات فرانسه
633 http://foodresearch.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های صنایع غذایی
634 http://animalscience.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های علوم دامی
635 http://philosophy.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های فلسفی
636 http://arpp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
637 http://sociology.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
638 http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 جغرافیا و برنامه ریزی
639 http://water-soil.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دانش آب و خاک
640 http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دانش کشاورزی وتولید پایدار
641 http://tuhistory.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
642 http://perlit.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 زبان و ادب فارسی
643 http://psychologyj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
644 http://law.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فقه و حقوق اسلامی
645 http://psp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فیزیولوژی تنش گیاهان
646 http://jts.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مجله تکتونیک و ساختار
647 http://tjee.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
648 http://jam.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مکانیزاسیون کشاورزی
649 http://tumechj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
650 http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
651 http://ceej.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
652 http://ecoj.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 نظریه های کاربردی در اقتصاد
653 http://jasp.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 پردازش سیگنال پیشرفته
654 http://espg.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 Environmental Studies of Persian Gulf
655 http://jogpt.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology
656 http://jpid.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
657 http://jpe.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 Physical Chemistry & Electrochemistry
658 http://rpp.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
659 http://jzpm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
660 http://jupm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
661 http://jedu.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
662 http://jpmm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
663 http://wej.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی منابع آب
664 http://jnm.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی – پژوهشی مواد نوین
665 http://jae.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
666 http://jzvj.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
667 http://jopn.miau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 1030125 فصلنامه نانوساختارهای اپتوالکترونیکی
668 http://gps.gu.ac.ir/ دانشگاه گلستان 1030126 مجله آمایش جغرافیایی فضا
669 http://csl.gu.ac.ir/ دانشگاه گلستان 1030126 مطالعات انتقادی ادبیات
670 http://ijhr.iums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات بیمارستانی 1030127 International Journal of Hospital Research
671 http://www.farhangeilam.ir/ اداره کل ارشاد اسلامی ایلام 1030128 فصلنامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام
672 http://www.niordc.ir/ شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند 1030129 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
673 http://www.farayandno.ir/ شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند 1030129 فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو
674 parsadab.dehaghan.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
675 http://urb.dehaghan.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 مطالعات جامعه شناختی شهری
676 http://noskheh.dehaghan.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان 1030130 نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی
677 http://www.msrjournal.com/ دکتر علی کارگری 1030131 Journal of Membrane Science and Research
678 http://www.astjournal.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه هوا فضا 1030132 نشریه علمی پژوهشی دانش و فناوری هوافضا
679 http://nashr.majles.ir/ مرکز پژوهشهای مجلس 1030133 مجلس و راهبرد
680 http://iqiri.dte.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 اسلام پژوهان
681 http://pwq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت
682 http://hiq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام
683 http://psq.bou.ac.ir/ دانشگاه باقر العلوم ع 1030134 فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی
684 http://www.ijnc.ir/ دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین 1030135 International Journal of New Chemistry
685 http://rdsj.torbath.ac.ir/ دانشگاه تربت حیدریه 1030136 راهبردهای توسعه روستایی
686 http://saffron.torbath.ac.ir/ دانشگاه تربت حیدریه 1030136 علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران
687 http://journal.issiran.com/ انجمن آهن و فولاد ایران 1030137 International Journal of Iron & Steel Society of Iran
688 http://im.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 اسلام و مدیریت
689 http://iee.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران
690 http://islamicedu.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
691 http://method.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 روش شناسی علوم انسانی
692 http://soci.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 علوم اجتماعی
693 http://islamicpsy.rihu.ac.ir/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1030138 مطالعات اسلام و روانشناسی
694 http://ijc.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 Iranian Journal of Catalysis
695 http://lct.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 Language Culture and Translation
696 http://pir.iaush.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی شهر رضا 1030140 فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی
697 http://joape.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141
Journal of Operation and Automation in Power Engineering
698 http://jsp.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 روانشناسی مدرسه
699 http://jld.uma.ac.ir/ دانشگاه محقق اردبیلی 1030141 ناتوانی های یادگیری
700 http://www.surfacejournal.ir/ انجمن سطح دکتر سعید رضا بخشی 1030143 نشریه علوم و مهندسی سطح
701 http://tava.isav.ir/ انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران دکتر حمید مهدیقلی 1030144
Journal of Theoretical and Applied Vibration & Acoustics
702 http://jvs.isav.ir/ انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران دکتر حمید مهدیقلی 1030144 مجله صوت و ارتعاش
703 http://www.ijnd.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن 1030145 International Journal of Nano Dimension
704 http://psyedu.toniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن 1030145 فصلنامه روانشناسی تربیتی
705 http://www.ijcce.ac.ir/ پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جهاد دانشگاهی 1030147
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
706 http://www.nsmsi.ir/ پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جهاد دانشگاهی 1030147 نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
707 http://gadm.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 Global Analysis and Discrete Mathematics
708 http://ijaa.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics
709 http://jmmcc.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149
Journal of Molecular Modeling and Computational Chemistry
710 http://jdva.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
711 http://ijg.du.ac.ir/ دانشگاه دامغان 1030149 مجله زمین شیمی ایران
712 http://aojnmb.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology
713 http://apjmt.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
714 http://ajp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Avicenna Journal of Phytomedicine
715 http://fmej.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Future of Medical Education Journal
716 http://ijp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 International Journal of Pediatrics
717 http://ijbms.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Basic Medical Sciences
718 http://ijmp.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Medical Physics
719 http://ijn.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Neonatology IJN
720 http://ijorl.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Iranian Journal of Otorhinolaryngology
721 http://jctm.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Cardio-Thoracic Medicine
722 http://jdmt.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Dental Materials and Techniques
723 http://jfh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Fasting and Health
724 http://jmrh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Midwifery and Reproductive Health
725 http://psj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Journal of Patient Safety & Quality Improvement
726 http://nmj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Nanomedicine Journal
727 http://rcm.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 Reviews in Clinical Medicine
728 http://abjs.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 The Archives of Bone and Joint Surgery
729 http://jpsr.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی
730 http://ebcj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد
731 http://jfmh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله اصول بهداشت روانی
732 http://jreh.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله پژوهش در بهداشت محیط
733 http://mjms.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
734 http://jmds.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
735 http://ijogi.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
736 http://jmmc.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 مجله سازمان نظام پزشکی مشهد
737 http://nnj.mums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1030151 نوید نو
738 http://ijase.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153
International Journal of Advanced Structural Engineering
739 http://ijeee.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153
International Journal of Energy and Environmental Engineering
740 http://jiei.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Industrial Engineering, International
741 http://ttlt.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Language and Translation
742 http://jmra.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Mechanical Research and Application
743 http://jwsr.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 Journal of Water Sciences Research
744 http://jmmlq.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
745 http://jip.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
746 http://jebr.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 مدیریت کسب و کار
747 http://jmobs.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
748 http://ijps.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1030153 political science
749 http://www.ijare.ir/ انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1030154
Advances in Railway Engineering,An International Journal
750 http://www.nanomedicine-rj.com/ انجمن نانو فناوری پزشکی ایران 1030155 Nanomedicine Research Journal
751 http://ijr.kntu.ac.ir/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1030156 international journal of robotics
752 http://medrehab.sbmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشریه طب توانبخشی 1030157 طب توانبخشی
753 http://ijslp.uswr.ac.ir/ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1030159 آسیب شناسی گفتار و زبان
754 http://journals.samt.ac.ir/ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» 1030160 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
755 http://eej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering
756 http://miscj.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163
Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control
757 http://ceej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 مهندسی عمران و محیط زیست
758 http://mej.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 مهندسی مکانیک
759 http://jhyd.iranjournals.ir انجمن هیدرولیک ایران 1030164 نشریه هیدرولیک
760 http://ajcoop.mcls.gov.ir/ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 1030165 فصلنامه تعاون و کشاورزی
761 http://www.haftshahrjournal.ir/ نشریه هفت شهر 1030167 نشریه شهرسازی و معماری
762 http://www.icsajournal.ir/ انجمن مطالعات برنامه درسی 1030168 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
763 http://pajooheshnameh.itsr.ir/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1030170 پژوهشنامه بازگانی
764 http://www.jpec.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان 1030171 مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی
765 http://herbmed.skums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1030172 Advanced Herbal Medicine
766 http://ijer.skums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1030172 International Journal of Epidemiologic Research
767 http://jmee.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173
Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
768 http://mmep.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173 مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران
769 http://jmep.isme.ir/ انجمن مهندسی مکانیک 1030173 نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران
770 http://jtbcp.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی
771 http://jsr.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 پژوهش اجتماعی
772 http://jpnfa.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 پژوهشنامه ادب حماسی
773 http://jearq.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 تحقیقات مدیریت آموزشی
774 http://jpsy.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 روان سنجی
775 http://jmte.riau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 1030174 نوآوری های مدیریت آموزشی
776 http://www.msaes.org/ لاله شیخی مقدم 1030175 Management Studies and Economic Systems
777 http://www.ijabbr.com/ دکتر نصر اله مرادی کر 1030176
International journal of Advanced Biological and Biomedical Research
778 http://www.iranianjae.ir/ انجمن اقتصاد کشاورزی 1030177 Journal of Agricultural Economics
779 http://js.kgut.ac.ir/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 1030178 Ethno- Pharmaceutical Products
780 http://rahbord.csr.ir/ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 1030179 راهبرد
781 http://ajcr.sinaweb.net/ مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی) 1030180 Apadana Journal of Clinical Research
782 http://www.jmsp.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله سیاست های راهبردی کلان 1030181 سیاست های راهبردی و کلان
783 http://www.iraneayandeh.ir/ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده 1030182 نشریه علمی پژوهشی ایران آینده
784 http://ethics.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 اخلاق وحیانی
785 http://maarij.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 علوم قرآنی و تفسیر معارج
786 http://www.isramags.ir/ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 1030183 فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا
787 http://www.culturalrelation.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات 1030184 روابط فرهنگی
788 http://www.ijbiotech.com/ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1030185 Iranian Journal of Biotechnology
789 http://www.iranianyearbooks.ir/ دکتر خانی مجلات حقوق بشر 1030186 کتب سال علمی ایران
790 http://ecopersia.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 ECOPERSIA
791 http://hehp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Health Education & Health Promotion
792 http://iem.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Infection, Epidemiology and Medicine
793 http://ijmpp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187
International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention
794 http://jast.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Journal of Agricultural Science and Technology
795 http://jcp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Journal of Crop Protection
796 http://mjms.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology
797 http://mbd.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 Molecular and Biochemical Diagnosis (Journal)
798 http://eijh.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 The International Journal of Humanities
799 http://mjee.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 The Modares Journal of Electrical Engineering
800 http://hsmsp.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 برنامه ریزی و آمایش فضا
801 http://afre.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهشنامه آفریقا
802 http://clr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهش‌های حقوق تطبیقی
803 http://mri.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 پژوهش‌های مدیریت در ایران
804 http://jhs.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 جامعه شناسی تاریخی
805 http://lrr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 جستارهای زبانی
806 http://aijh.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دراسات فی العلوم الإنسانیه
807 http://jrrs.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دو فصلنامه پژوهشنامه علم دینی
808 http://clrj.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
809 http://cfl.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه
810 http://qhts.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
811 http://biot.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
812 http://fsct.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 علوم و صنایع غذایی ایران
813 http://mcej.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 عمران مدرس
814 http://ecor.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
815 http://jfst.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات
816 http://lcq.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 فصلنامه نقد ادبی
817 http://ormr.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
818 http://msa.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مدرس هنر
819 http://mme.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 مهندسی مکانیک مدرس
820 http://bsnt.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 1030187 نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
821 http://www.olympic-journal.ir/ نشریه المپبک 1030190 المپیک نوین
822 http://paq.araku.ac.ir/ دانشگاه اراک فصلنامه پژوهشهای ادبی و قرآنی 1030191 فصلنامه پژوهش های ادبی – قرآنی
823 http://rouykardhayephalsafi.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن
824 http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 دوفصلنامه فقه مقارن
825 http://foroughevahdat.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)
826 http://resanevaomat.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 فصلنامه مطالعات رسانه و امت
827 http://ayandepajouhi.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی
828 http://diplomasivahdat.mazaheb.ac.ir/ دانشگاه مذاهب اسلامی 1030192 مطالعات دیپلماسی وحدت امت اسلامی
829 http://archrazi.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Archives of Razi Institute
830 http://cbjournal.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Crop Breeding Journal
831 http://jifro.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Iranian J. of Fisheries Science
832 http://ijnrr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Iranian Journal of Natural Resources Research
833 http://jaenph.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 آفات و بیماری‌های گیاهی
834 http://jpesticides.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی
835 http://aead.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 اقتصاد کشاورزی و توسعه
836 http://sppj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 به زراعی نهال و بذر
837 http://spij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 به نژادی نهال و بذر
838 http://wra.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش آب در کشاورزی
839 http://itvhe.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
840 http://wmrj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)
841 http://srjournal.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)
842 http://anrjq.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی
843 http://ijop.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران
844 http://ijfpr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
845 http://ijfrpr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
846 http://ijrfpbgr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
847 http://ijwpr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
848 http://ijmapr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
849 http://ijrdr.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات مرتع و بیابان ایران
850 http://ricest.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 تحقیقات مهندسی کشاورزی
851 http://spcrij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 ثبت و گواهی بذر و نهال
852 http://spcrij.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 ثبت و گواهی بذر و نهال
853 http://jihad.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 جهاد
854 http://jsb.sbsi.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 چغندرقند
855 http://www.ijws.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030076 دانش علفهای هرز ایران
856 http://rostaniha.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 رستنیها
857 http://rvt.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 روستا و توسعه
858 http://aj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زراعت (پژوهش و سازندگی)
859 http://olive.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زیتون
860 http://sbj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 زیست شناسی خاک
861 http://isfj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 علمی شیلات ایران
862 http://ijsst.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 علوم و فناوری بذر ایران
863 http://asrip.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی
864 http://ijb.rifr-ac.org/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 گیاه شناسی ایران
865 http://jcri.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله پژوهش های پنبه ایران
866 http://aridse.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
867 http://erams.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مجله تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی
868 http://lmj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مدیریت اراضی
869 http://jbiocontrol.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مهار زیستی در گیاه پزشکی
870 http://jwem.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 مهندسی و مدیریت آبخیز
871 http://www.j-esi.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نامه انجمن حشره شناسی ایران
872 http://vj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)
873 http://idaj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران
874 http://asj.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
875 http://raicp.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی
876 http://rafhc.areo.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
877 http://mmj.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی 1030195 پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
878 http://ijmc.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Iranian Journal of Mathematical Chemistry
879 http://jns.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Journal of NanoStructures
880 http://mir.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 1030196 Mathematics Interdisciplinary Research
881 http://ijp.iranpath.org/ انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر) 1030197 Iranian Journal of Pathology
882 http://www.ivsajournals.com/ انجمن علمی جراحی دامپزشکی 1030198 Iranian Journal of Veterinary Surgery
883 http://www.joires.ir/ موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی 1030201 فصلنامه اقتصاد و جامعه
884 http://csiw.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
885 http://ppt.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش های تفسیر تطبیقی
886 http://pfk.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 پژوهش های فلسفی کلامی
887 http://jls.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 علوم ادبی
888 http://stim.qom.ac.ir/ دانشگاه قم 1030202 علوم و فنون مدیریت اطلاعات
889 http://www.scjournal.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا 1030203 نشریه علمی-پژوهشی نیمه رسانا
890 http://www.imetcom.ir/ دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی 1030204 نشریه ترکیب های بین فلزی
891 http://www.egsdejournal.ir/ دانشگاه شهید بهشتی 1030206 توسعه پایدار محیط جغرافیایی
892 http://www.jlj.ir/ پژوهشگاه قوه قضائیه 1030207 مجله حقوقی دادگستری
893 http://scma.maragheh.ac.ir/ دانشگاه مراغه 1030208 Sahand Communications in Mathematical Analysis
894 http://www.metalleng.ir/ انجمن مهندسین متالورژی ایران 1030210 مهندسی متالورژی
895 http://journals.abru.ac.ir/ دانشگاه آیت الله بروجردی 1030211 فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی
896 http://jcarme.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212
Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME)
897 http://jecei.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations
898 http://jmathnano.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 Journal of Mathematical Nanoscience
899 http://jorie.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 Technical and VOcational Educatiin
900 http://toc.ui.ac.ir/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 Transactions on Combinatorics
901 http://jtpe.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 آموزش تربیت بدنی
902 http://jorie.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش در آموزش
903 http://jerce.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش های تجربی در مهندسی عمران
904 http://orj.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 پژوهش های هستی شناختی
905 http://jte.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 فناوری آموزش
906 http://jsaud.srttu.edu/ دانشگاه شهید رجائی 1030212 معماری و شهرسازی پایدار
907 http://www.ijpp.ir/ انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 1030214 بیماریهای گیاهی
908 http://rus.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 پژوهش در ورزش دانشگاهی
909 http://mbj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 رفتار حرکتی
910 http://spj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 فیزیولوژی ورزشی
911 http://spsyj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات روانشناسی ورزشی
912 http://smj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات طب ورزشی
913 http://smrj.ssrc.ac.ir/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1030215 مطالعات مدیریت ورزشی
914 http://obs.sinaweb.net/ انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی 1030218 فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
915 http://sm.psas.ir/ انجمن مطالعات سیاسی حوزه 1030219 فصلنامه سیاست های متعالیه
916 http://ganjineh.nlai.ir/ کتابخانه ملی ایران 1030221 گنجینه اسناد
917 http://nastinfo.nlai.ir/ کتابخانه ملی ایران 1030221 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
918 http://jml.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 ادبیات عرفانی
919 http://jontoe.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 اندیشه های نوین تربیتی
920 http://ijar.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش حسابداری
921 http://rmb.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش در رفتار حرکتی
922 http://jera.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 پژوهش های تجربی حسابداری
923 http://hii.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تاریخ اسلام و ایران
924 http://hph.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تاریخ نگری و تاریخ نگاری
925 http://tqh.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 تحقیقات علوم قرآن و حدیث
926 http://jjhjor.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 جلوه هنر
927 http://jfm.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 راهبرد مدیریت مالی
928 http://jlr.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 زبان پژوهی
929 http://jab.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 زیست شناسی کاربردی
930 http://rds.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 سامانه داده های پژوهشی
931 http://edp.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی
932 http://jap.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 فیزیک کاربردی
933 http://bmr.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مدیریت برند
934 http://jwsps.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان
935 http://psychstudies.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات روانشناختی
936 http://jwfs.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 مطالعات زن و خانواده
937 http://jitf.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا(س) 1030223 interface and thin films
938 http://www.ijwp.ir/ دکتر علی عبدالخانی (مجله صنایع چوب و کاغذ ایران) 1030225 مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
939 http://www.aejournal.ir/ دکتر سیامک یوسفی (مجله محیط زیست جانوری) 1030226 فصلنامه محیط زیست جانوری
940 http://neijournal.iaunour.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 1030227 اکوسیستم­های طبیعی ایران
941 http://www.ijgsep.com/ اقای خلیجی 1030228
International Journal of Geo Science and Environmental Planning
942 http://trj.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه) 1030229 تدریس پژوهی
943 http://obiej.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه) 1030229 مدیریت مدرسه
944 http://fcp.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه) 1030229 مشاوره و روان درمانی خانواده
945 http://www.rangeland.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1030230 Journal of Rangeland Science (JRS)
946 http://ssrjb.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1030230 تحقیقات در علوم زیستی ورزشی
947 http://zagros.iaub.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1030230 چشم انداز زاگرس
948 http://www.hadithvaandisheh.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 1030233 حدیث و اندیشه
949 http://hadith.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030233 علوم حدیث
950 http://shiitestudies.com/ موسسه شیعه شناسی 1030234 شیعه شناسی
951 http://ilt.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 Issues in Language Teaching
952 http://eenr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
953 http://jem.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اندازه گیری تربیتی
954 http://tat.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 اندیشه علامه طباطبائی
955 http://urdp.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
956 http://qjsd.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
957 http://jplr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق خصوصی
958 http://qjpl.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق عمومی
959 http://jclr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش حقوق کیفری
960 http://qrsm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش در مدیریت ورزشی
961 http://rctall.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عرب
962 http://qpss.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های راهبردی سیاست
963 http://jrlat.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
964 http://qric.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
965 http://jiee.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
966 http://joer.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه اقتصادی
967 http://rjsw.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
968 http://rjqk.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشنامه معارف قرآنی
969 http://ijer.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشهای اقتصادی ایران
970 http://irisk.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 پژوهشهای بیمه ای
971 http://wph.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 حکمت و فلسفه
972 http://qjik.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 دو فصلنامه دانش های بومی ایران
973 http://tssq.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 دولت پژوهی
974 http://jpe.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 روانشناسی افراد استثنایی
975 http://ajsm.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 سراج منیر
976 http://ls.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 علم زبان
977 http://qccpc.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فرهنگ مشاوره و روان درمانی
978 http://jep.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه روان شناسی تربیتی
979 http://qjss.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه علوم اجتماعی
980 http://jks.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فصلنامه مطالعات دانش شناسی
981 http://jti.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 فناوری آموزش و یادگیری
982 http://ltr.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 متن پژوهی ادبی
983 http://soece.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات پیش دبستان و دبستان
984 http://qjma.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات تجربی حسابداری مالی
985 http://cs.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات رسانه های نوین
986 http://jcps.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات روان شناسی بالینی
987 http://jmsd.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت بهبود و تحول
988 http://jims.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت صنعتی
989 http://ims.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
990 http://tms.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 مطالعات مدیریت گردشگری
991 jcsm.atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی 1030235 علوم محاسباتی نوین
992 http://mgmt.iaufb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1030236 مجله پژوهشگر
993 http://eco.iaufb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1030236 مدلسازی اقتصادی
994 http://ijamad.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238
International Journal of Agricultural Management and Development
995 http://ijas.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Iranian Journal of Applied Animal Science
996 http://ijo.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Iranian Journal of optimization
997 http://jornamental.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 Journal of Ornamental Plants
998 http://jshsp.iaurasht.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1030238 مطالعات برنامه ریزی سکونت گاههای انسانی
999 http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 1030242 مهندسی سازه
1000 http://ijm2c.iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه ریاضی
1001 http://prb.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 پژوهشنامه روابط بین الملل
1002 http://faar.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
1003 http://jmaak.srbiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
1004 http://bamj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی
1005 http://aadab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی
1006 http://alr.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد
1007 http://qpr.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه تحقیقات روانشناختی
1008 http://gadab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه جغـرافیا
1009 http://ecj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه علوم اقتصادی
1010 http://rssq.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه علوم ورزشی
1011 http://ccj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه فرهنگ ارتباطات
1012 http://ladab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه لسان صدق
1013 http://bmj.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مدیریت کسب و کار
1014 http://ssi.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران
1015 http://padab.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصـلنامه مطالعات نقد ادبی
1016 http://fej.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
1017 http://artdir.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 فصلنامه هنرسو
1018 http://tijscs.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله بین المللی علوم ارتباطات اجتماعی
1019 http://jlta.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله جبر خطی و توپولوژیک
1020 http://.jels.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 مجله مطالعات زبان انگلیسی
1021 http://ijsee.iauctb.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1030243 نشریه بین المللی مهندسی هوشمند برق
1022 http://gisrs.semnaniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1030245 مجله کاربردسنجش از دور
1023 http://jvibme.semnaniau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1030245 مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات
1024 http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 1030246 فصلنامه ادبیات و زبان محلی ایران زمین
1025 http://ciu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
1026 http://miu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی
1027 http://ksiu.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1030247 فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
1028 http://ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
1029 http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 تحقیقات بذر
1030 http://ecophysiologi.gorganiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 1030248 فیزیولوژی محیطی گیاهی
1031 http://researchbt.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 پژوهش های معلم
1032 http://itt.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 تربیتِ معلم فکور
1033 http://researchnews.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 خبرنامه معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان
1034 http://humanitiesscience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی
1035 http://gradescience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم پایه
1036 http://educationscience.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی
1037 http://pma.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
1038 http://eduphil.cfu.ac.ir/ دانشگاه فرهنگیان 1030249 نظریه فلسفه تربیت
1039 http://www.amayesh.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 1030252 آمایش محیط
1040 http://gjts.malayeriau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 1030252 فصلنامه جغرافیایی فضای پردشگری
1041 http://www.gjesm.net/ انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران 1030253
Global Journal of Environmental Science and Management
1042 http://www.ijeew.com/ انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران 1030253 International Journal of Environment, Energy & Waste
1043 http://ijche.com انجمن مهندسی شیمی ایران 1030254 Journal of Chemical Engineering
1044 http://ijche.com/ انجمن مهندسی شیمی ایران 1030254 Iranian Journal of Chemical Engineering
1045 http://animal.ijbio.ir/ انجمن زیست شناسی ایران 1030255 پژوهش های جانوری
1046 http://cell.ijbio.ir/ انجمن زیست شناسی ایران 1030255 پژوهش های سلولی و ملکولی
1047 http://plant.ijbio.ir/ انجمن زیست شناسی ایران 1030255 پژوهش های گیاهی
1048 http://ijbio.ir/ انجمن زیست شناسی ایران 1030255 زیست شناسی ایران
1049 http://jstc.iust.ac.ir/ دانشگاه علم و صنعت ایران 1030258 علوم و فناوری کامپوزیت
1050 http://eghtesad.iict.ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1030259 اقتصاد اسلامی
1051 http://hoquq.iict.ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1030259 حقوق اسلامی
1052 http://zehn.iict.ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1030259 ذهن
1053 http://qabasat.iict.ac.ir/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1030259 قبسات
1054 http://book.safaresalem.ir/ سازمان هلال احمر 1030260 خبرنامه سفر سالم
1055 http://jept.ir/ دکتر شهراد تاج الدینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1030261 Journal of Emergency Practice and Trauma
1056 http://aup.journal.art.ac.ir/ دانشگاه هنر تهران 1030262 نامه معماری و شهرسازی
1057 http://vaa.journal.art.ac.ir/ دانشگاه هنر تهران 1030262 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
1058 http://dam.journal.art.ac.ir/ دانشگاه هنر تهران 1030262 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی
1059 http://ma.iaumajlesi.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 1030264 فرایندهای نوین در مهندسی مواد
1060 http://agroecojournal.com/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 1030265 بوم شناسی گیاهان زراعی
1061 amfa.iau-arak.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1030269 Advances in Mathematical Finance and Applications
1062 ​jicr.iau-arak.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1030269 فصلنامه شیمی
1063 http://cr.iribresearch.ir/ مرکز پژوهش صدا و سیما 1030270 پژوهش های ارتباطی
1064 http://www.farhangekhorasan.ir/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 1030272 فرهنگ خراسان
1065 http://journal.bpj.ir/ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 1030273 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
1066 http://jourweb.iauba.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 1030274 آبزیان و شیلات
1067 http://jaiee.iau-ahar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 1030276
Journal of Artificial Intelligence in Ellectrical Engineering
1068 http://ace.iau-ahar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 1030276 کاربرد شیمی در محیط زیست
1069 http://jopg.iaularestan.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی لارستان 1030277 جغرافیای طبیعی
1070 http://www.jachemometrics.com/ جناب آقای دکتر علی نیازی 1030278 Journal of Applied Chemometrics
1071 http://www.jewe.ir/ آقای بهزاد شاهمرادی 1030280 مجله محیط زیست و مهندسی آب
1072 http://www.ijbme.org/ انجمن پزشکی ایران فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی 1030281 فصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی
1073 http://jplrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 جستارهای فقه و حقوق خصوصی
1074 http://eplrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت
1075 http://eprjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه روانشناسی عدالت
1076 http://emrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه مدیریتی عدالت
1077 http://hpljournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 تاریخ و فلسفه حقوق
1078 http://eclrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه حقوق کیفری عدالت
1079
http://esjrjournal.edalat.ac.ir/
دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه فقه نظام سازی عدالت
1080 http://eflrjournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه حقوق اقتصادی و مالی
1081 http://jacr.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 Journal of Applied Chemical Research
1082 http://roc.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 اضاءات نقدیه
1083 http://wrj.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 پژوهش علف های هرز
1084 http://jvcr.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 پژوهش های بالینی دامپزشکی
1085 http://nrp.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 پژوهش های نوین در طیور
1086 http://ruraleconomics.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 پژوهش‌های اقتصاد روستا
1087 http://iapb.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 زراعت و اصلاح نباتات
1088 http://ssqj.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 علوم ورزش
1089 http://psq.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
1090 http://dehkhoda.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1030284 فصلنامه دهخدا
1091 http://hydrophysics.ir/ دانشگاه مالک اشتر 1030285 نشریه هیدروفیزیک
1092 http://jarac.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 پژوهش های نوین در شیمی تجزیه
1093 http://bjrgr.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 تحقق انگور و کشمش
1094 http://bjccap.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1095 http://jpsse.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 گیاه،خاک و اکوسیستم پایدار
1096 http://jnre.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 مهندسی منابع طبیعی
1097 http://humanrights.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفید 1030291 حقوق بشر
1098 http://law.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفید 1030291 حقوق تطبیقی
1099 http://economic.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفید 1030291 مطالعات و سیاست های اقتصادی
1100 http://philosophy.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفید 1030291 هستی و شناخت
1101 http://cjes.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Caspian Journal of Environmental Sciences
1102 http://csm.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Chemistry of Solid Materials
1103 http://cmce.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Computational Methods in Civil Engineering
1104 http://jart.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Journal of Algebra and Related Topics
1105 http://jmm.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 Journal of Mathematical Modeling
1106 http://hgscaj.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی
1107 http://adab.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 ادب پژوهی
1108 http://jol.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 پژوهشنامه حقوق کیفری
1109 http://jrnt.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تابش و فناوری هسته ای
1110 http://iprj.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تحقیقات آفات گیاهی
1111 http://jcr.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تحقیقات بتن
1112 http://ar.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تحقیقات تولیدات دامی
1113 http://cr.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تحقیقات غلات
1114 http://janb.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 تغذیه و بیوشیمی آبزیان
1115 http://fsdj.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 توسعه پایدار جنگل
1116 http://jme.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
1117 http://interpolitics.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 سیاست جهانی
1118 http://jms.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 علوم و تحقیقات بذر ایران
1119 http://japb.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
1120 http://jsmd.guilan.ac.ir/ دانشگاه گیلان 1030292 مدیریت و توسعه ورزش
1121 http://aoi.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 باستان شناسی ایران
1122 http://hii.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 تاریخ ایران اسلامی
1123 http://ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 ترویج کشاورزی
1124 http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 علوم اجتماعی
1125 http://jpps.iau-shoushstar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 علوم به زراعی گیاهی
1126 http://jtn.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 مطالعات ایلات و عشایر
1127 http://jwe.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 مهندسی آب
1128 http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1030295 هیستو بیولوژی دامپزشکی
1129 http://jhd.iaushk.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1030122
Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs)
1130 http://jfm.iaushk.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1030071 مجله میکروب شناسی
1131 http://smr.journals.iau.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی 1030305 پژوهش های مدیریت راهبردی
1132 http://jsm.journals.iau.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی 1030305 صحیفه مبین
1133 http://icsq.journals.iau.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی 1030305 مطالعات میان فرهنگی
1134 http://jdep.iaukhsh.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر 1030307 اقتصا توسعه و برنامه ریزی
1135 http://jsst.ias.ir/ پژوهشگاه هوافضا و انجمن هوافضای ایران 1030317 فصلنامه علوم و فناوری فضایی
1136 http://www.echoofislam.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 Echo of Islam
1137 http://www.irantoday.info/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 Iran Today
1138 http://www.islamicawakening-mag.net/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 ISLAMIC AWAKENING
1139 http://www.lemessage.ir/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 Le Message de l`Islam
1140 http://www.mahjubah.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 Mahjubah
1141 http://www.panoramaislamico.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 Panorama ISLÁMICO
1142 http://www.zamzam-mag.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 ZAMZAM
1143 http://www.slovoirana.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 Слово Ирана
1144 http://www.al-tawhid.ir/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 التوحید
1145 http://www.al-tahirah.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 الطاهره
1146 http://www.al-aalam.net/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 العالم
1147 http://www.al-hooda.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 الهدی
1148 http://www.al-wahdah.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 الوحده
1149 http://www.irannovin.info/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 ایران نوین
1150 http://www.thaqafatuna.com/ بنیاد اندیشه اسلامی 1030332 ثقافتنا
1151 http://jsums.medsab.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1030319 دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1152 http://beyhagh.medsab.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1030319 فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی
1153 http://www.jrcp.ir/ شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1030320 فصلنامه دین و سیاست فرهنگی
1154 http://faslname.msy.gov.ir/ وزارت ورزش و جوانان 1030321 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
1155 http://ajcrtam.ir/ دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی ) 1030323 مجله آسیایی گزارش موردی بالینی در طب سنتی و مکمل
1156 http://jslte.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Journal of studies learning and teaching English
1157 http://ppj.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Plant proteetion journal
1158 http://ppthc.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Postharvest physiology and technology of horticultural crops
1159 http://sjsm.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Shiraz journal of system management
1160 http://jes.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1030325 Journal of economic studies
1161 http://ijes.mshdiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1030331 iranian journal of earth science
1162 http://jinev.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 آموزش و ارزشیابی
1163 http://jcep.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1164 http://jhf.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 بهداشت مواد غذایی
1165 http://jfce.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 حشره شناسی گیاهان زراعی
1166 http://jwsf.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 زن و مطالعات خانواده
1167 http://jvcp.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
1168 http://jpm.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 مدیریت بهره وری
1169 http://jss.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 مطالعات جامعه شناسی
1170 لینک صاحب امتیاز کد اشتراک در سیناوب عنوان
1171 دامنه صاحب امتیاز کد هلو نام نشریه
1172 http://jal.iaut.ac.ir/ دانشگاه آزاد تبریز 1030333 نشره زبانشناسی کاربردی
1173 http://history.bojnourdiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1030334 پژوهش نامه تاریخ
1174 http://edu.bojnourdiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1030334 پژوهشنامه تربیتی
1175 http://jours.iauaz.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد آزادشهر 1030336 شیلات
1176 http://jourm.iauaz.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد آزادشهر 1030336 فصلنامه مطالعات سیاسی
1177 http://iued.ilam.ac.ir/ دانشگاه ایلام 1030337 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
1178 http://iuvs.ilam.ac.ir/ دانشگاه ایلام 1030337 علوم سبزی ها
1179 http://iues.ilam.ac.ir/ دانشگاه ایلام 1030337 مطالعات تجربی اقتصاد ایران
1180 http://jcsc.iaocsc.ir انجمن ایرانی و مطالعات فرهنگی 1030339 فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطلات
1181 http://iraneiap.ir/ انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 1030340 پژوهش های محیط زیست
1182 http://www.jwss.ir/ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 1030341 مطالعات راهبردی زنان
1183 http://jiss.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی
1184 http://jqr.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی
1185 http://jh.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی حوزه
1186 http://jf.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی)
1187 http://jpt.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات)
1188 http://jikm.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 مدیریت دانش اسلامی
1189 http://jfrd.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 پژوهش توسعه و جنگل
1190 http://rfcj.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 پژوهش در گیاهان زراعی
1191 دانشگاه ارومیه 1030345 پژوهش در میوه کاری
1192 http://rlps.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 پژوهش نامه علوم طیور
1193 http://asr.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 تحقیقات کاربردی خاک
1194 http://msam.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه 1030345 علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی
1195 http://journal.iams.ir/ انجمن علوم مدیریت ایران 1030346 علوم مدیریت ایران
1196 http://journal.philor.org/ انجمن فلسفه دین ایران 1030347 جستار های فلسفه دین
1197 http://fp.ipisjournals.ir/ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه 1030349 فصلنامه سیاست خارجی
1198 http://ca.ipisjournals.ir/ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه 1030349 فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
1199 http://geojournal.iiau.ac.ir دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 1030350 زمین شناسی محیط زیست
1200 http://journal-counselling.iiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 1030350 مشاوره و رواندرمانی
1201 http://research.iranianlls.org/ انجمن حقوق شناسی 1030351 نشریه حقوق شناسی
1202 http://www.itast.ir/ انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران 1030352 journal of textiles and polymers
1203 http://jiems.icms.ac.ir/ مرکز مطالعات مدیریت ایران 1030357 Industrial Engineering and Management Studies (JIEMS)
1204 http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 1030358 بیولوژی کاربردی
1205 http://se.journal.qom-iau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 1030358 سپهر سیاست
1206 http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 1030358 مطالعات فقهی و فلسفی
1207 http://girs.iaubushehr.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 سنجش از دور و مطالعات جغرافیایی
1208 http://jpll.iaubushehr.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 تحقیقات تعلیمی وغنایی زبان و ادب فارسی
1209 http://jfres.iaubushehr.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 علوم مهندسی و جنگل
1210 http://jas.iaubushehr.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 علوم آبزیان
1211 http://jce.iaubushehr.ac.ir دانشگاه آزاد واحد بوشهر 1030367 مهندسی مخابرات
1212 http://iaeej.ir/ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 1030368 علوم ترویج و آموزش کشاورزی
1213 http://www.cilamag.ir/ مرکز امور حقوق بین الملل دفتر ریاست جمهوری 1030370 حقوقی بین المللی
1214 http://rudaki.org/ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان 1030373 پژوهش های فرهنگی ادبی و زبانی آسیای مرکزی
1215 http://nivar.irimo.ir/ سازمان هواشناسی کشور 1030374 نیوار
1216 http://clima.irimo.ir/ سازمان هواشناسی کشور 1030374 نشریه پژوهش­های اقلیم شناسی
1217 http://sej.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 اکوفیزیولوژی بذر
1218 http://jsr.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 پژوهشهای زعفران
1219 http://tectonics.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 فصلنامه زمین ساخت
1220 http://jct.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 فناوری برنامه درسی
1221 http://jlr.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 مجله تحقیقات دام و طیور
1222 http://jpsbs.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
1223 http://IJPE.Birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 نشریه مهندسی قدرت ایران
1224 http://niamag.birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند 1030376 نگارینه هنر اسلامی
1225 http://escs.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 تنش‌های محیطی در علوم زراعی
1226 http://tectonics.birjand.ac.ir/ دانشگاه بیرجند 1030376 زمین ساخت
1227 http://www.jdmal.ir/ انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران 1030378 مدیریت بیابان
1228 http://www.jsfc.ir/ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 1030385 فصلنامه راهبرد فرهنگ
1229 http://jpl.sdil.ac.ir/ شهر دانش 1030388 حقوق خصوصی
1230 http://jpil.sdil.ac.ir/ شهر دانش 1030388 حقوق بین المللی عمومی
1231 http://jlr.sdil.ac.ir/ شهر دانش 1030388 پژوهش های حقوقی
1232 http://jclc.sdil.ac.ir/ شهر دانش 1030388 حقوق و جزا و جرم شناسی
1233 http://jfst.iaus.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 1030395 نوآوری در علوم و فناوری غذایی
1234 http://philm.znu.ac.ir/ دانشگاه زنجان 1030396 تاملات فلسفی
1235 http://geonot.znu.ac.ir/ دانشگاه زنجان 1030396 اندیشه جغرافیا
1236 http://www.nowavari.ir/ انجمن مدیریت فناوری ایران 1030397 مدیریت نوآوری
1237 http://Jcns.iauahvaz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400 علوم تغذیه و گیاهان زراعی
1238 http://Ijhc.iauahvaz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400 International Journal of Heterocyclic Chemistry
1239 http://jwc.iauahvaz.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400

Scientific Research Quarterly of :WOMAN AND CULTURE

1240 jsi-isa.ir انجمن جامعه شناسی 1030404 جامعه شناسی ایران
1241 jss-isa.ir انجمن جامعه شناسی 1030404 مطالعات اجتماعی ایران
1242 http://cropjournal.qodsiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد شهر قدس 1030405 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1243 http://www.revueplume.ir/ انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه 1030407 نشریه قلم
1244 http://www.spba.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 نشریه قدرت نرم
1245 http://www.ipoba.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 الگوی پیشرفت اسلامی ایران
1246 http://www.iabaj.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 بیداری اسلامی
1247 http://www.thbaj.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 تحول در علوم انسانی
1248 gfs.wrc.ir انجمن زن و خانواده 1030411 مطالعات جنسیت و خانواده
1249 http://elahiyatehonar.isoa.ir/ مدرسه اسلامی هنر 1030413 الهیات هنر
1250 http://journal.asi.org.ir/ انجمن انسان شناسی ایران 1030415 مجله انسان شناسی
1251 http://majaleh.markazfeqhi.com/ مرکز فقهی ائمه اطهار 1030419 فقه و اجتهاد
1252 http://are.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 Applied Research on English Language
1253 http://gpj.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 Gas Processing
1254 http://ies.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 International Economics Studies
1255 http://ijet.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440
Iranian Journal of Environmental Technology
1256 http://jcomsec.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 Journal of Computing and Security
1257 http://relf.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440
Revue des Études de la Langue Française
1258 http://jac.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 آب و هواشناسی کاربردی
1259 http://ue.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 اقتصاد شهری
1260 http://enr.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 اقتصاد منابع طبیعی
1261 http://coth.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 الهیات تطبیقی
1262 http://rall.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 بحوث فی اللغه العربیه
1263 http://sppl.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)
1264 http://ijp.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پترولوژی
1265 http://rhpir.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهشنامه تاریخی انقلاب اسلامی
1266 http://rjwph.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهشنامه حکمت اهل بیت
1267 http://jpll.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)
1268 http://jhr.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های تاریخی
1269 http://jssr.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
1270 http://far.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های حسابداری مالی
1271 http://ssoss.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
1272 http://nrgs.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های زبانشناختی قرآن
1273 http://jrl.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های زبان شناسی
1274 http://hsrn.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های علوم انسانی نقش جهان
1275 http://cbs.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
1276 http://tbj.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 تاکسونومی و بیوسیستماتیک
1277 http://nmrj.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 تحقیقات بازاریابی نوین
1278 http://jgr.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 تحقیقات جغرافیایی
1279 http://jas.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 جامعه شناسی کاربردی
1280 http://gep.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
1281 http://eol.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 حقوق اقتصادی
1282 http://pik.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 دانش سیاسی و بین الملل
1283 http://ppls.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 روانشناسی مثبت
1284 http://nea.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 رویکردهای نوین آموزشی
1285 http://ijpb.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 زیست شناسی گیاهی ایران
1286 http://bjm.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 زیست شناسی میکروارگانیسم ها
1287 http://liar.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 فنون ادبی
1288 http://mph.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 متافیزیک
1289 http://rpll.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 متن شناسی ادب فارسی
1290 http://jpom.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 مدیریت تولید و عملیات
1291 http://amf.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 مدیریت دارایی و تأمین مالی
1292 http://urs.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 مطالعات و پژوهش های شهری – منطقه ای
1293 http://isee.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان 1030440 هوش محاسباتی در مهندسی برق
1294
1295 http://www.ijaha.org/ دکتر عامری 1030472
International Journal of Algebraic Hyperstructures and its Applications
1296 http://journal.avicennapublications.com/ سیناوب Avicenna Journal
1297 http://stpl.ristip.sharif.ir/ دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری وصنعت 1030002 سیاست نامه علم و فناوری
1298 http://irt.khoiau.ac.ir دانشگاه آزاد واحد خرم آباد 1030439 تفسیر متون وحیانی
1299 http://maarefehosseini.ir/ دکتر محمد حسین مردانی نوکنده 1030044 پژوهشنامه معارف حسینی
1300 http://irannature.rifr-ac.org موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1030193 طبیعت ایران
1301 http://ar.tohid.ir/fa/persian/majale دفتر آیه الله جعفر سبحانی 1030239 مجله کلام اسلامی
1302 http://www.qjmst.ir/ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران 1030436 علوم و فنون نظامی
1303 http://jpd.iuc.ac.ir/ دانشگاه بین المللی چابهار 1030359 فصلنامه آمایش و توسعه
1304
http://www.dfsr.ir/
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی 1030436 مطالعات آینده پژوهی
1305 http://mmk.iuc.ac.ir/ دانشگاه بین المللی چابهار 1030359 Marketing and Management knowledge
1306 http://jha.sums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1030328 فصلنامه حسابداری سلامت
1307 http://iji.sums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1030328 Iranian Journal of Immunology
1308 http://pubs.jz.ac.ir/ جامعه الزهرا 1030401 زن و خانواده
1309 http://www.raayjournal.ir/ پژوهشگاه قوه قضائیه 1030207 فصلنامه رأی
1310 www.sauesjournal.net دانشگاه حکیم سبزواری 1030442
Studies of Architecture, Urbanism and Environmental Sciences
1311 http://jferm.khatam.ac.ir/ دانشگاه خاتم 1030435 فصلنامه مدلسازی و مهندسی مالی
1312 http://www.mizbanfgg-uast.ac.ir/ میزبان بابلسر 1030444 مجله مطالعات هتلداری و میزبانی
1313 http://lit.iaushk.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1030297 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی
1314 http://jsme.iaukhsh.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 1030307 نشریه مکانیک جامدات
1315 http://isecure.sinaweb.net/ انجمن رمز ایران 1030452 The ISC International Journal of Information Security
1316 qjpma.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 فیزیک اتمی و مولکولی
1317 jacr.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 پژوهش های کاربردی در شیمی
1318 jnrs.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 پژوهش های نوین در زمین لرزه
1319 jmstr.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 پژوهش های علوم وفنون دریایی
1320 qje.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 دانش شناسی
1321 jt.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 نامه الهیات
1322 ijac.iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1030298 شیمی تجزیه ایران
1323 http://www.armanshahrjournal.com/ معماری و شهرسازی آرمان شهر 1030450 نشریه علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان شهر
1324 http://journals.wtiau.ac.ir دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 1030431 معمار شهر
1325 http://www.jhpr.ir بیمارستان بقیه الله 1030453 hospital practice and research
1326 www.ijtmgh.com بیمارستان بقیه الله 1030453
International Journal of Travel Medicine and Global Health
1327 http://www.jmpragmatics.com/ دکتر ضیاء تاج الدین 1030454 Journal of Multilingual Pragmatics
1328 http://www.pjam.ir/ طب اعتیاد 1030446 فصلنامه طب اعتیاد
1329 http://jecrd.znu.ac.ir/ دانشگاه زنجان 1030396 ترویج ارتباطات و توسعه روستایی
1330 http://ijgeophysics.ir/ انجمن ژئوفیزیک ایران 1030001 مجله ژئوفیزیک ایران
1331 http://www.pdastur.ir/ مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه 1030393 پژوهشهای دستوری زبانی فارسی
1332 http://www.ijhcum.net/ شهرداری تهران 1030372
International Journal of Human Capital in Urban Management
1333 http://jar.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 پژوهشهای کشاورزی
1334 http://jpir.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
1335 http://jbse.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 مهندسی زیست سامانه
1336 http://jamr.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 تحقیقات مکانیک کاربردی
1337 http://tels.tiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1030449 Journal of Teaching English Lnaguage Studies
1338 http://psychology.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 پژوهشنامه روان شناسی اسلامی
1339 http://ethics.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 اخلاق پژوهی
1340 http://kalam.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 کلام اهل بیت
1341 http://exegesis.riqh.ac.ir/ پژوهشگاه قرآن و حدیث 1030087 تفسیر اهل بیت علیهم السلام
1342 http://mes.nahad.ir/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 1030247 مطالعات اسلامی در حوزه سلامت
1343 http://www.iranjme.ir/ انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران 1030186 فصل نامه علمی – پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران(آزمایشی)
1344 http://wsej.iauahvaz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400 Journal of Water Science & Engineering
1345 http://jicc.kgut.ac.ir/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان 1030178 Journal of Intelligent & Cognitive Computing
1346 http://ijim.iauyazd.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 1030283 Iranian journal of internal medicine
1347 http://ijli.uoz.ac.ir/ دانشگاه زابل 1030424 مجله ایرانی مسائل زبانی
1348 http://cropscience.uoz.ac.ir/ دانشگاه زابل 1030424 تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
1349 http://jldr.uoz.ac.ir/ دانشگاه زابل 1030424 Journal of Land Degradation& Restoration
1350 http://www.jecm.ir/ دکتر روح اله طاهرخانی 1030186 فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و مهندسی ساخت
1351 http://jtae.ari.ac.ir/ پژوهشگاه هوا فضا 1030317 فناوری در مهندسی فضا
1352 http://www.ghazavat.org/ دادگستری تهران 1030456 فصلنامه علمی تخصصی قضاوت
1353 jsehr.net انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو) 1030343 Journal of Safety, Environment, and Health Research
1354 http://miqat.hajj.ir پژوهشکده حج و زیارت 1030392 میقات حج
1355 http://www.aghlodin.ir/ آیه الله احمد بهشتی 103045پ فصلنامه عقل و دین
1356 http://www.journal.iauqeshm.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم 1030081 فصلنامه مهندسی مدیریت نوین
1357 http://www.maarefehosseini.ir/ پژوهشگاه امام حسین 1030458 معارف حسینی
1358 http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی 1030386 اندیشه سیاسی در اسلام
1359 http://jmpb.znu.ac.ir/ دانشگاه زنجان 1030396 زیست فناوری گیاهان دارویی
1360 http://www.jsce.ir/ انجمن مهندسی سازه ایران 1030010 نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت
1361 http://jrtv.iribu.ac.ir/ دانشگاه صدا و سیما 1030054 فصلنامه رادیو تلویزیون
1362 http://mfh.abru.ac.ir/ آیه الله بروجردی 1030211 پژوهشنامه مطالعات فقهی و حقوقی
1363 http://www.journal-dmor.ir/ دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی 1030042 تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
1364 http://road.bhrc.ac.ir/ مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی 1030324 جاده
1365 http://journal.iepa.ir/ انجمن روانشناسی تربیتی ایران 1030471
Electronic Newsletter of iran Educational Psychology association
1366 http://www.gsjournal.ir/ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1030464 فصلنامه علوم زمین
1367 http://ajcr.kmu.ac.ir/ دانشکده پزشکی افضلی پور 1030457 مجله مطالعات بالینی
1368 http://journal.manaviyat.ir/ موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین 1030493 پژوهشنامه سبک زندگی
1369 www.uwej.ir دانشگاه مالک اشتر 1030423 نشریه علمی پژوهشی مهندسی زیردریا
1370 http://www.nahjmagz.ir/ بنیاد نهج البلاغه 1030380 فصلنامه پژوهش های علمی نهج البلاغه
1371 http://jaehr.sinaweb.net/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1030465
Journal of Advances in Environmental Health Research (JAEHR)
1372 http://sirepajouhi.isca.ac.ir/ دفتر تبلیغات 1030344
1373 http://www.jsrd.ir/ انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1030039 Journal of Sustainable Rural Development.
1374 http://www.jgeoqeshm.ir/ موسسه آموزش عالی قشم 1030427 فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی
1375 http://lis.aqr-libjournal.ir/ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی 1030463 فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی
1376 http://www.biofueljournal.com/ Green Wave Publishing of Canada 1030543
1377 http://jdb.iau-tnb.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 1030298 زیست شناسی تکوینی
1378 http://kjm-math.org دکتر بهروز مشایخی 1030381 Khayyam Journal of Mathematics (KJM)
1379 http://www.mssm.ir/ مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه قم 1030469 شیعه شناسی
1380 http://fhi.hekmateislami.com/ مجمع عالی حکمت اسلامی 1030441 حکمت اسلامی
1381 http://www.rheumres.org/ مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1030470 نشریه روماتولوژی
1382 www.mpishraft.ir موسسه گفتمان انقلاب اسلامی 1030476 نشریه موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
1383 http://www.am-journal.ir/ مرکز پژوهشی میراث مکتوب 1030479 آینه میراث
1384 http://www.journal-aprie.com/ دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی 1030042 Journal of Applied Research on Industrial Engineering
1385 http://webology.avicenna.pub/ دکتر نوروزی 1030504 Webology
1386 http://shamseh.aqr-libjournal.ir/ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی 1030463 شمسه
1387 http://plantapersica.gu.ac.ir/ دانشگاه گلستان 1030126 Planta Persica
1388 http://chemistry.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 شیمی کاربردی
1389 http://jmpb.areeo.ac.ir/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1030193 Journal of medicinal plants and by-products
1390 http://dastavard.journal.art.ac.ir/ دانشگاه هنر تهران 1030262 دستاورد
1391 http://ijpp.sinaweb.net/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 1030393 Iranian journal of plant physiology
1392 http://portal.iaalc.com/ دکتر ذوالفقاری تربیت مدرس 1030544 نقد ادبی
1393 http://www.iisajournals.ir/ انجمن ایرانی روابط بین الملل 1030492 پژوهش های روابط بین الملل
1394 http://jtd.sinaweb.net/ انجمن علمی گردشگری ایران 1030481 گردشگری و توسعه
1395 weed-ecology.sinaweb.net دانشگاه آزاد مشهد 1030331 بوم‌شناسی علفهای هرز
1396 persian-literature.sinaweb.net دانشگاه آزاد مشهد 1030331 زبان وادبیات فارسی
1397 jhc.sinaweb.net دانشگاه آزاد مشهد 1030331 فقه و تاریخ تمدن
1398 medicine.sinaweb.net دانشگاه آزاد مشهد 1030331 علوم پزشکی
1399 geographic.sinaweb.net دانشگاه آزاد مشهد 1030331 علوم جغرافیایی
1400 ited.sinaweb.net دانشگاه آزاد مشهد 1030331 فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی
1401 http://www.jget.ir/ انجمن جغرافیای ایران 1030480 مجله مهندسی جغرافیایی سرزمین
1402 http://journal.aukh.sinaweb.net/ دانشگاه آزاد خلخال 1030511 مطالعات علوم اجتماعی ایران
1403 http://payamezan.eshragh.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 پیام زن
1404 http://pasdareeslam.dte.ir/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 پاسدار اسلام
1405 http://journalscmu.sinaweb.net/ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1030545
iranian journal of English for academic purposes(IJEAP)
1406 http://www.behboodmodiriat.ir/ انجمن علمی تعالی کسب و کار ایران 1030499 بهبود مدیریت
1407 http://imamiya.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 پژوهش نامه امامیه
1408 http://shia.urd.ac.ir/ دانشگاه ادیان و مذاهب 1030100 شیعه پژوهی
1409 http://ijri.irc.ac.ir/ پژوهشکده بیمه 1030099 Iranian Journal of Risk and Insurance
1410 http://tsujournal.edalat.ac.ir/ دانشگاه عدالت 1030282 پژوهشنامه شهرسازی عدالت
1411 novin.isca.ac.ir دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1030344 پژوهش های عقلی نوین
1412 nm.iau-shahrood.ac.ir دانشگاه آزاد شاهرود 1030497 نانومواد
1413 qcs.iau-shahrood.ac.ir دانشگاه آزاد شاهرود 1030497 شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
1414 tpr.iau-shahrood.ac.ir دانشگاه آزاد شاهرود 1030497 Trends in Phytochemical Research
1415 http://www.jwwse.ir/ انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران 1030547 علوم و مهندسی آب و فاضلاب
1416 http://ijts.usc.ac.ir/ دانشگاه علم و فرهنگ 1030487 International journal of Tourism & Spirituality
1417 http://modelling.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مدل سازی در مهندسی
1418 http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مطالعات زبانی – بلاغی
1419 http://feqh.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مطالعات فقه و حقوق اسلامی
1420 http://jcp.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 روان شناسی بالینی
1421 http://jvlr.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی
1422 http://jem.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 مدل سازی اقتصاد سنجی
1423 http://lasem.journals.semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان 1030040 دراسات اللغه العربیه
1424 http://sst.gau.ac.ir/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1030026 Journal of Soils in Space and Time
1425 http://jpah.iaushiraz.ac.ir/ دانشگاه آزاد شیراز 1030325 Physicol Activity and Hormones
1426 http://www.jsoftcivil.com/ آقای پویان فخاریان-سمنان 1030506 Soft Computing in Civil Engineering
1427 http://www.jemat.org/ انجمن انرژی ایران 1030502 Journal of Energy Management and Technology
1428 http://jefm.kiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد کرج 1030284 Journal of Environmental Friendly Materials
1429 http://www.arvandj.com/ دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1030513 Arvand Journal of Health and Medical Sciences
1430 http://iwrr.ir/ انجمن علوم و مهندسی منابع آب 1030371 تحقیقات منابع آب ایران
1431 irpga-journal.ir انجمن ژئومکانیک نفت ایران 1030517 ژئومکانیک نفت
1432 http://submission.jri.ir/ پژوهشگاه ابن سینا 1030335 Journal of Reproduction & Infertility
1433 http://ipr.isri.ac.ir/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق 1030522 سیاست اسلامی
1434 modiriatzanjireharzesh.ir دکتر رضا رستم زاده- آزاد ارومیه 1030417 مدیریت زنجیره ارزش
1435 http://ecojsbu.ir/ دانشگاه شهید بهشتی 1030515 اقتصاد و الگوسازی
1436 http://csmech.iaubanz.ac.ir/ دانشگاه آزاد بندر انزلی 1030519 Computations and Simulations in Mechanical Science
1437 http://ijf.sinaweb.net/ انجمن علوم مالی ایران 1030547 Iranian Journal of Finance
1438 http://jsmj.ajums.ac.ir/ دانشگاه جندی شاپور اهواز 1030507 دوماهنامه علمی پزشکی جندی شاپور
1439 http://jiba.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبریز 1030123 فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی
1440 http://jphs.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 1030524 Journal of Pharmaceutical and Health Sciences
1441 http://priw.sinaweb.net/ انجمن مطالعات جهان اسلام 1030548 پژوهشهای سیاسی جهان اسلام
1442 http://www.jnraa.ir/ دانشگاه خاتم 1030435 پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی
1443 http://www.ksem.ir/ دانشگاه قرآن و حدیث 1030505 کتاب و سنت
1444 jcme-journal.com انجمن سواحل‎ و سازه های دریایی ایران 1030525 JCME Journal
1445 http://shaajournal.msrt.ir/ وزارت علوم و فناوری 1030536 شاعا
1446 http://apj.iauardabil.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد اردبیل 1030534 Anthropogenic Pollution Journal
1447 http://www.jess.ir/ شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی-دکتر نورپور دانشگاه تهران 1030521 مطالعات علوم محیط زیست
1448 ijrj.baboliau.ac.ir دانشگاه آزاد واحد بابل 1030530 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
1449 http://ssyj.baboliau.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد بابل 1030530 Sociological Studies of Youth
1450 basj.baboliau.ac.ir دانشگاه آزاد واحد بابل 1030530 علوم تکثیر و ابزی پروری
1451 http://ijumes.net/ Iran Society of Environmental Management and Energy دکتر زیاری 1030379
International Journal of Urban Management and Energy Sustainability (IJUMES)
1452 http://jfnc.ir/ انجمن سوخت و احتراق ایران 1030533 سوخت و احتراق
1453 http://journal.waocp.org/ دکتر علیرضا موسوی جراحی 1030445 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1454 http://ajce.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 Civil engineering
1455 http://ajme.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1030163 Mechanical engineering
1456 http://johe-rums.sinaweb.net/ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1030539 سلامت جامعه
1457 chj.rums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1030539 Journal of Occupational Health and Epidemiology
1458 http://www.ascij.com/ دانشگاه آزاد واحد دامغان 1030263 زیست جانوری
1459 http://jees.azad.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 1030153 Journal of Electrical Engineering Science
1460 http://www.eeer.ir/ انجمن اقتصاد انرژی 1030535 Environmental Energy and Economic Research
1461 http://www.jfec.ir/ سازمان برنامه و بودجه استان تهران 1030527 اقتصادسنجی مالی
1462 www.jnanoanalysis.net دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 1030524 Nanoanalysis
1463 http://www.jmms.ir/ دانشگاه خاتم 1030435 تحقیقات مدیریت نوین
1464 http://jnpmse.malayeru.ac.ir/ دانشگاه ملایر 1030286 پدیده های نوین در علوم و مهندسی مواد
1465 http://ajgreenchem.avicenna.pub/ دکتر سجادی فر 1030549 Chemical Methodologies
1466 http://chemmethod.avicenna.pub/ دکتر سجادی فر 1030549 Asian Journal of Green Chemistry
1467 http://psychology.iauahvaz.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1030400 روانشناسی اجتماعی
1468 http://crcd.sinaweb.net/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1030331 creative city design
1469 http://rahyaft.info/ دکتر عبداله 1030541 رهیافت انقلاب
1470 http://www.pfbaj.ir/ سازمان بسیج اساتید 1030410 پیوست نگاری فرهنگی
1471 http://scm.iaocsc.ir/ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 1030556 جامعه فرهنگ رسانه
1472 http://jchr.sinaweb.net/ دانشگاه آزاد واحد دامغان 1030263 chemical Health Risks
1473 http://www.jcsm.ir/ انجمن علمی بتن ایران 1030550 مصالح و سازه های بتنی
1474 http://www.riejournal.com/ دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی 1030042 Research in Industrial Engineering
1475 http://jhccpg.pgu.ac.ir/ دانشگاه خلیج فارس 1030124 History, Culture and Civilization of Persian Gulf
1476 http://www.envjournal.com/ پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 1030347 محیط زیست
1477 http://jokl.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان 1030229 ادبیات کردی
1478 http://www.kalamislami.ir/ آیت اله سبحانی-موسسه عالی امام صادق(ع) 1030239 کلام اسلامی
1479 http://jdee.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان-منابع طبیعی 1030567 Journal of Desert Ecosystem Engineering(JDEE)
1480 http://readingj.uok.ac.ir/ دانشگاه کردستان 1030229 پژوهش‌های خواندن
1481 http://matin.ri-khomeini.ac.ir/ پژوهشکده امام خمینی 1030386 متین
1482 http://jwb.araku.ac.ir/ دانشگاه اراک 1030554 wildlife and biodiversity
1483 http://www.jiera.ir/ انجمن پژوهش در نظام های آموزشی پژوهش در نظام های آموزشی
1484 http://trijournal.ir/ مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی 1030324 پژوهشنامه حمل و نقل
1485 http://scientiairanica.sharif.edu/ دانشگاه صنعتی شریف 1030540 scientiairanica
1486 http://ijltr.urmia.ac.ir/ دانشگاه ارومیه Iranian Journal of Language Teching Research
1487 http://www.jrenew.ir/ انرژی های تجدیدپذیر ونو 1030575 انرژی های تجدیدپذیر ونو
1488 www.asripublication.ir انجمن علوم دامی سامانه انتشارات علوم دامی
1489 http://www.riltal.ir/ دانشگاه گیلان 1030292
Lessons from Research in Language Teaching and Learning
1490 http://jalcomat.ir/ دانشگاه مالک اشتر 1030285 نشریه علمی تخصصی آلیاژها و مواد مرکب
1491 http://www.aar-journal.com/ (داریوش بابازاده)Applied Avian Research 1030555 Journal of Applied Avian Research
1492 http://jil.bonabiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1030304 فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی
1493 http://jresearch.sanjesh.org/ سازمان سنجش آموزش کشور 1030299 فصلنامه‌ مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی
1494 http://journal.sanjesh.org/ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی-سازمان سنجش 1030299 نامۀ آموزش عالی
1495 http://puyesh-urbanity.isfahan.ir/ شهرداری اصفهان 1030353 نشریه علمی شهرداری اصفهان
1496 http://jkmu.kmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1030443 Journal of Kerman University of Medical Sciences
1497 http://www.jonsat.aeoi.org.ir/ سازمان انرژی اتمی 1030390 علوم و فنون هسته ای
1508 http://www.jtourqeshm.ir/ موسسه آموزش عالی قشم گردشگری وچشم انداز آینده
1509 http://aimj.ir/ ایرانداک نشریه مدیریت اطلاعات ایران
1510 http://phj.rums.ac.ir/ علوم پزشکی رفسنجان Journal of Pistachio and Health
1511 http://www.mo-lawresearch.ir آقای نجات زادگان نشریه تحقیقات حقوقی معاهده
1512 http://chwo.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق نشریه چالش‌های جهان
1513 http://fiqh.journals.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق نشریه پژوهش‌نامه فقهی
1514 http://idj.iaid.ir/ انجمن آبیاری و زهکشی نشریه آبیاری و زهکشی
1515 http://jtourqeshm.ir/ آموزش عالی قشم نشریه گردشگری و چشم انداز آینده
1516 http://www.jcepm.com/ آقای فخاریان Journal of computational engineering
1517 http://qjmn.farhang.gov.ir/ دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها فصلنامه رسانه (نشریه علمی ترویجی وسائل ارتباط جمعی)
1518 http://mozoomagazine.ir/ موسسه موضوع شناسی قم نشریه موضوع شناسی
1519 http://www.jbiom.com/ علوم پزشکی سبزوار Journal of Biomedicine
1520 http://www.jrntest.ir/ دانشگاه شهید بهشتی نشریه آزمایشی دانشگاه شهید بهشتی
1521 http://riercoiranrubbermag.ir شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک نشریه صنعت لاستیک ایران
1522 http://arfr.ir/ سازمان حسابرسی نشریه پژوهش‌‌های کاربردی در گزارش‌های مالی
1523 http://www.lawresearchmagazine.ir/ دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه تحقیقات حقوقی
1524 http://amds.aliabadiau.ac.ir/ دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول Applied Mechanical and Dynamic System
1525 http://jic.sinaweb.net/ دانشگاه آزاد مشهد Journal of Industrial Catalysis
1526 http://www.jrors.ir/ دانشگاه آزاد یزد فصلنامه علمی پژوهشی سنجش از دود راداری و نوری
1527 http://www.foundingjornal.ir/ انجمن ریخته گری ایران فصلنامه ریخته گری
1528 http://lir.ihcs.ac.ir/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادبیات و پژوهشهای میان رشته ایِ
1529 http://www.mejournal.ir/ انجمن مدیریت ایران مجله علمی ترویجی” اقتصاد مدیریت”
1530 http://jabssh.znu.ac.ir/contacts دانشگاه زنجان تنش های غیر زیستی در محصولات باغی