این فرم ویژه معرفی رابط سیناوب است. در صورتی که به هر دلیل رابط سیناوب تغییر یابد، سازمان و موسسه مربوطه با تکمیل این فرم و ارسال نامه رسمی به شماره نمابر  02189775195  نماینده جدید را معرفی می‌کند.