این فرم ویژه معرفی رابط سیناوب است. افرادی که نام آنها در سامانه نشریات و همایشهای علمی سیناوب به عنوان سردبیر، دبیر علمی، کارشناس یا مدیر اجرایی نشریه یا همایش ثبت شده است، با تکمیل این فرم به پرتال مشتریان سیناوب دسترسی خواهند داشت.