راهنمای کاربردی جدید سیناوب 

راهنمای کاربردی سامانه‌های سیناوب شامل راهنمای سامانه نشریات، سامانه همایش‌ها و سامانه کتاب است.

برخی راهنماهای قبلی به شرح زیر است

سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب

سامانه مدیریت همایشهای علمی سیناوب